درباره نشریه
ISSN:
2251-9793
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1386
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
این نشریه پس از شماره 60 به صورت الکترونیکی منتشر می شود و در مگیران نمایه نمی گردد.
صاحب امتیاز:
پرویز درگی
مدیر مسئول:
پرویز درگی
سردبیر:
محسن جاویدموید
تلفن:
021-66477016
021-66475273
دورنگار:
021-66477016
021-66475273
سایت اختصاصی:
www.marketingmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به دانشگاه تهران، ابتدای خیابان منیری جاوید (اردیبهشت) ، ساختمان اردیبهشت، پلاک 71، طبقه 5، واحد9، ، کدپستی: 1314663189
صندوق پستی:
1345-13445
تاریخ به‌روزآوری: 1396/10/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۲