درباره نشریه
ISSN:
2345-6345
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
شرکت تهویه تاسیسات امروز
مدیر مسئول:
دکتر وحید وکیل الرعایا
سردبیر:
سیدمحمدرضا ناجیان
مدیرداخلی:
سمانه ایزدفر
مسئول اشتراک:
دشتی
تلفن:
021-77603883
021-77607622
سایت اختصاصی:
www.hvacmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان سپاه، خیابان حاتمی، پلاک 43، طبقه همکف
صندوق پستی:
137-15655
اشتراک:
دورنگار:
021-77603883
021-77607622
پست الکترونیک:
tahvieh_tasisat@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۹۹