درباره نشریه
ISSN:
2008-2738
eISSN:
2588-7351
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1384
صاحب امتیاز:
انجمن علمی فرش ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید کارگر
سردبیر:
دکتر سید جلال الدین بصام
مدیر اجرایی:
دکتر حجت الله رشادی
ویراستار فارسی:
فرزانه ملکان
ویراستار انگلیسی:
حنانه دیوان بگی
روابط عمومی:
فرزانه ملکان
تلفن:
021-81032229
دورنگار:
021-81032229
سایت اختصاصی:
goljaam.icsa.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید دکتر عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 218
سامانه پیام کوتاه:
10009546892315
صندوق پستی:
1139-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/22
مدیر مسئول
دکتر حمید کارگر
مشاور معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رشته تخصصی: فرش، ارتباطات، رسانه
Hamid Kargar

Specialist: Carpet, Communication, Media
سردبیر
دکتر سید جلال الدین بصام
دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: نساجی
Seyyed Jalalaldin Bassam
Associate Professor of Institute of Higher Education- Jihad-e-Agriculture
اعضای تحریریه
دکتر رضا افهمی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
Reza Afhami
Associate Professor art University
Tarbiat Modares University
دکتر احمد اکبری
استاد دانشکده معماری و هنر گروه فرش
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)
Ahmad Akbari
Professor Faculty of Architecture and Art Department of Carpet Department
University of Kashan
Specialist: Textile Engineering (Textile Chemistry and Fiber Sciences)
دکتر علی وندشعاری
دانشیار فرش
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Ali Vandshoari
Associate Professor, Carpet
Tabriz Islamic Art University
رضا سپهوند
رضا سپهوند

دکتر محمدتقی آشوری
دانشیار دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Mohammad Taghi Ashuri
Associate Professor Faculty of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر سید جلال الدین بصام
دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: نساجی
Seyyed Jalalaldin Bassam
Associate Professor of Institute of Higher Education- Jihad-e-Agriculture
دکتر امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
Amirhossein Chitsazian
Associate Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
Specialist: پژوهش هنر
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
دکتر مجید منتظر
استاد تمام TEXTILE
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Majid Montazer
Full Professor, TEXTILE
Amirkabir University of Technology
دکتر محسن نیازی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohsen Niazi
Professor
University of Kashan
Specialist: social Sciences
ویراستار فارسی
فرزانه ملکان
فرزانه ملکان

ویراستار انگلیسی
حنانه دیوان بگی
حنانه دیوان بگی

Hannaneh Divanbagi

مدیر اجرایی
دکتر حجت الله رشادی
دکتر حجت الله رشادی

Hojatollah Reshadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۷