درباره نشریه
ISSN:
2008-2738
eISSN:
2588-7351
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1384
صاحب امتیاز:
انجمن علمی فرش ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی آشوری
سردبیر:
دکتر حبیب الله آیت اللهی
مدیر اجرایی:
دکتر حجت الله رشادی
مدیرداخلی:
دکتر مهدی کشاورز افشار
روابط عمومی:
فرزانه ملکان
تلفن:
021-81032229
دورنگار:
021-81032229
سایت اختصاصی:
goljaam.icsa.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید دکتر عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 218
سامانه پیام کوتاه:
10009546892315
صندوق پستی:
1139-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/28
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی آشوری
دانشیار دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Mohammad Taghi Ashuri
Associate Professor Faculty of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Art research
سردبیر
دکتر حبیب الله آیت اللهی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
Habibollah Ayatolahi
Associate Professor art University
Shahed University
اعضای تحریریه
دکتر حبیب الله آیت اللهی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
Habibollah Ayatolahi
Associate Professor art University
Shahed University
دکتر محمدتقی آشوری
دانشیار دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Mohammad Taghi Ashuri
Associate Professor Faculty of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر رضا الله داد
دکتر رضا الله داد
کارشناس فرش
Reza Allahdad
Carpet Expert
دکتر سید جلال الدین بصام
دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: نساجی
Seyyed Jalalaldin Bassam
Associate Professor of Institute of Higher Education- Jihad-e-Agriculture
دکتر رقیه بهزادی
دکتر رقیه بهزادی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Roghaieh Behzadi
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
دکتر سیروس پرهام
دکتر سیروس پرهام
محقق فرش
Sirus Parham
Carpet researcher
دکتر امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
Amir Hossein Chitsazian
Associate Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
دکتر مهدی حسینی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نقاشی
Mehdi Hosseini
Professor Faculty of Visual Arts
Tehran University of Art
Specialist: Painting
دکتر حسن خاتمی
دکتر حسن خاتمی
استادیار دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
Hasan Khatami
Assistant Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
محمدرضا عابد
محمدرضا عابد
کارشناس فرش
Mohammad Reza Abed
Carpet Expert
دکتر مهرانگیز مظاهری تهرانی
دکتر مهرانگیز مظاهری تهرانی

دکتر مجید منتظر
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Majid Montazer
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر محسن نیازی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohsen Niazi
Professor
University of Kashan
Specialist: social Sciences
دکتر مجید صباغ کرمانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای
Majid Sabbagh Kermani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban and Regional Economics
ویراستارفارسی
ابوالفضل توکلی شاندیز

Abolfazl Tavakoli Shandiz

الهه رمضانعلی
الهه رمضانعلی

Elaheh Ramezanali

ویراستار انگلیسی
ابوالفضل توکلی شاندیز

Abolfazl Tavakoli Shandiz

حنانه دیوان بگی
حنانه دیوان بگی

Hannaneh Divanbagi

مدیر اجرایی
دکتر حجت الله رشادی
دکتر حجت الله رشادی

Hojatollah Reshadi

مدیرداخلی
دکتر مهدی کشاورز افشار
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Mahdi Keshavarzafshar
Assistant Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Art research
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۷