درباره نشریه
ISSN:
1735-3939
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1386
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه فرا رسانه جامع صنعت نما آسیا
مدیر مسئول:
حسین مجدفر
سردبیر:
دکتر حمیدرضا اخلاق پسند
سایت اختصاصی:
www.aimag.ir
تلفن همراه:
09121449177
تاریخ به‌روزآوری: 1392/04/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۱۵