درباره نشریه
ISSN:
2345-6337
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1385
صاحب امتیاز:
شرکت تهویه تاسیسات امروز
مدیر مسئول:
فرشته اخلاقی
سردبیر:
علی عباسی تفرشی
مدیرداخلی:
سمانه ایزدفر
مسئول اشتراک:
سمانه ایزدفر
تلفن:
021-77682646
021-77682647
021-77682648
021-77682649
سایت اختصاصی:
www.buildingmagazine.ir
نشانی:
تهران، میدان سپاه، خیابان سپاه، خیابان حاتمی، پلاک 43
صندوق پستی:
137-15655
اشتراک:
دورنگار:
021-77682646
021-77682647
021-77682648
021-77682649
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۶