درباره نشریه
ISSN:
2345-2099
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی صلاح
سردبیر:
دکتر فاطمه جان احمدی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا سلیمان زاده
کارشناس:
مریم عابدی
سایت اختصاصی:
jhr.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز نشریات علمی دانشگاه، مجله پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام
صندوق پستی:
655-98135
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/22
مدیر مسئول
دکتر مهدی صلاح
دکتر مهدی صلاح

سردبیر
دکتر فاطمه جان احمدی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Fatemeh Jan Ahmadi
Associate Professor Faculty of Humanities
University of Alzahra
Specialist: history of Islam
اعضای تحریریه
دکتر صادق آیینه وند
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Sadegh Aenehvand
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: History, history of Islam
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر سهراب یزدانی مقدم
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ معاصر
Sohrab Yazdani Moghaddam
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: history, contemporary history
دکتر محمدعلی اکبری
دانشیار دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران، زبان انگلیسی
Mohammad Ali Akbari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Contemporary History of Iran, English language
دکتر مسعود مرادی
دانشیار گروه تایخ
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ معاصر اروپا
Masoud Moradi
Associate Professor Tychy group
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Contemporary European History, ز
دکتر کوروش صالحی
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Koorosh Salehi
Associate Professor History Group
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: History of Islamic Iran
دکتر علاءالدین آذری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان
Alaeddin Azari
Professor
University of Tehran
Specialist: Ancient Ancient History
دکتر حسین میرجعفری
استاد تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ تیموریان و ترکمنان، تاریخ ایران
Hosein Mir Jafari
Professor History
University of Isfahan
Specialist: History of Timurid and Turkmen, History of Iran
دکتر فاطمه جان احمدی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Fatemeh Jan Ahmadi
Associate Professor Faculty of Humanities
University of Alzahra
Specialist: history of Islam
دکتر عطاءالله حسنی
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Ataollah Hasani
Associate Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: History of Iran
دکتر سید ابوالقاسم فروزانی
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ ایران و اسلام
Seyyed Abol Ghasem Foroozani
Associate Professor History Group
University of Shirazu
Specialist: History of Iran and Islam
دکتر عبدالرسول خیراندیش
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران و جهان
Abdurasul Khairandish
Professor History Group
University of Shirazu
Specialist: History, History of Iran and the world
دکتر عباسعلی آذرنیوشه
گروه تاریخ
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Abbas Ali Azar Nioosheh
History Group
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: History of Islamic Iran
مدیرداخلی
دکتر علیرضا سلیمان زاده
گروه تاریخ
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان
Ali Reza Soleyman Zadeh
History Group
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Ancient Ancient History
کارشناس
مریم عابدی
مریم عابدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷