درباره نشریه
ISSN:
2008-1782
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1386
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر محمدناصر سقای بی ریا
سردبیر:
دکتر محمدرضا احمدی
مدیر اجرایی:
سجاد سلگی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
www.ravanshenasi.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، اداره کل نشریات تخصصی
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113479
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/01
مدیر مسئول
دکتر محمدناصر سقای بی ریا
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Naser Saghghayeh Biria
Assistant Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research
Specialist: psychology
سردبیر
دکتر محمدرضا احمدی
استادیار گروه زبان انگلیسی
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Reza Ahmadi
Assistant Professor English Language Department
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا احمدی
استادیار گروه زبان انگلیسی
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Reza Ahmadi
Assistant Professor English Language Department
Shahid Beheshti University
دکتر علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی
Ali Reza Aarafi
Director of seminaries throughout the country
Al-Mustafa International University
Specialist: Ijtihad Hossein - Educational Sciences
دکتر غلامعلی افروز
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Department of psychology, Faculty of Psychology
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
دکتر محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor Ethics and Higher Education Institution
Al-Mustafa International University
دکتر محمدناصر سقای بی ریا
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Naser Saghghayeh Biria
Assistant Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research
Specialist: psychology
دکتر عباسعلی شاملی
دانشیار روانشناسی تربیتی آموزش و پرورش ارزش ها
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: Culture & Values in Education Developmental Psychology
Abbas Ali Shameli
Associate Professor, Educational Psychology, Values Education
Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سید محمد غروی راد
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روان شناسی
Seyyed Mohammad Gharavirad
Assistant Professor, Department of Higher Education and Research
Specialist: Psychology
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
مدیر اجرایی
سجاد سلگی

Sajjad Solgi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۲