درباره نشریه
ISSN:
2446/124
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1385
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
وزارت کشور
مدیر مسئول:
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی
سردبیر:
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
مدیر اجرایی:
دکتر هادی اعلمی فریمان
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز ، خیابان شهید کبکانیان ، پلاک 4 ، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور
تاریخ به‌روزآوری: 1386/09/19
مدیر مسئول
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی

Mostafa Pour Mohammadi

سردبیر
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد تمام علوم سباسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Full Professor, Political science
University of Tehran
Specialist: Political Science
مدیر اجرایی
دکتر هادی اعلمی فریمان
دانش آموخته دکتری آمریکای شمالی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: دکترای مطالعات منطقه ای.گرایش آمریکای شمالی
Hadi Aalami Fariman
.Ph.D, hadi aalami fariman
University of Tehran
Specialist: REGIONAL STUDIES
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۴