درباره نشریه
ISSN:
1735-8450
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1385
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه یاسوج (دانشکده پرستاری و مامایی)
مدیر مسئول:
ابراهیم مومنی
سردبیر:
دکتر محمد ذوالعدل
مدیر اجرایی:
میترا صفری
ویراستار فارسی:
میترا صفری
ویراستار انگلیسی:
محمدعلی منصوریان
تلفن:
074-2234115
دورنگار:
074-2234115
سایت اختصاصی:
http://nursing.yums.ac.ir/index.aspx?siteid=16&pageid=1100
نشانی:
یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد (ع) ، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) ، کدپستی: 7591994799
تاریخ به‌روزآوری: 1391/08/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۵