درباره نشریه
ISSN:
2345-2439
eISSN:
2717-1175
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
شهرداری تهران (انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)
مدیر مسئول:
دکتر عطاءالله رفیعی آتانی
سردبیر:
دکتر هاشم داداش پور
مدیر اجرایی:
مهندس زهرا روحی دهکردی
ویراستار انگلیسی:
مهندس لیلا قاسم پور
سایت اختصاصی:
www.juep.net
تلفن:
021-96015420
نشانی:
تهران، خیابان استاد حسن بنا شمالی .بالاتر از تقاطع اتوبان همت و امام علی. کوچه شقایق. مرکز نوآوری و پارک فناوری شهر تهران ، کدپستی: 1673965511
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/01
مدیر مسئول
دکتر عطاءالله رفیعی آتانی

Ataollah Rafie Atani

سردبیر
دکتر هاشم داداش پور
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Hashem Dadashpour
Associate Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban and regional planning
اعضای تحریریه
دکتر حسین پناهی
استاد اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Hossein Panahi
Professor, Department of Economic Development and Planning Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economics
دکتر بهناز امین زاده
استاد شهرسازی
دانشگاه تهران
Behnaz Aminzadeh
Professor, Urban Design
University of Tehran
دکتر پروین پرتوی
استاد گروه برنامه ریزی شهری
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: شهرسازی
Parvin Partovi
Professor, Department of Urban Planning
IRAN University Of Art
Specialist: Urban
دکتر محمدتقی پیربابایی
استاد
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی اسلامی
Mohammad Taghi Pirbabaei
Associate Professor
Tabriz Islamic Art University
Specialist: Islamic Architecture and Urbanism
دکتر علی خاکساری رفسنجانی

دکتر رضا خیرالدین

دکتر هاشم داداش پور
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Hashem Dadashpour
Associate Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban and regional planning
دکتر محمدمنان رئیسی

Mohammad Manan Raeesi

دکتر رضا رنجپور

دکتر سعید زاهدزاهدانی
دانشیار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeid Zahed Zahedani
Associate Professor, Humanities and Social Science Development Institute
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
ویراستار انگلیسی
مهندس لیلا قاسم پور

مدیر اجرایی
مهندس زهرا روحی دهکردی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۴۲