درباره نشریه
ISSN:
2423-7663
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
مدیر مسئول:
سید مسعود پورسیدآقایی
سردبیر:
سید مسعود پورسیدآقایی
مدیرداخلی:
مجتبی خانی
تلفن:
025-37840085
دورنگار:
025-37840085
سایت اختصاصی:
www.mashreqmouood.ir
نشانی:
قم، صفائیه، کوچه 25، پلاک 27، موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) ، ، کدپستی: 3713745651
صندوق پستی:
471-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/29
مدیر مسئول
سید مسعود پورسیدآقایی

Seyyed Masoud Poor Seyyed Aghaee

سردبیر
سید مسعود پورسیدآقایی

Seyyed Masoud Poor Seyyed Aghaee

اعضای تحریریه
سید مسعود پورسیدآقایی

Seyyed Masoud Poor Seyyed Aghaee

حجت الاسلام محمدتقی هادی زاده
استاد حوزه علمیه قم
Mohammad Taghi Hadi Zadeh
Professor of Qom Seminary
حجت الاسلام دکتر رضا اکبریان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
دکتر فتح الله نجارزادگان
استاد پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathollah Najjarzadegan
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
حجت الاسلام دکتر صادق سهرابی
حجت الاسلام دکتر صادق سهرابی
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت
Sadegh Sohrabi
Faculty Member of the Institute of Mahdism
غلامرضا بهروزلک
غلامرضا بهروزلک

حجت الاسلام جواد جعفری
مدیر حوزه علمیه استان زنجان
رشته تخصصی: مهدویت
Javad Jafari
Hajj Research Fellow
Specialist: Mahdism
مدیرداخلی
مجتبی خانی

Mojtaba Khani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۰