درباره نشریه
ISSN:
2588-5235
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند (گروه علوم تربیتی)
مدیر مسئول:
دکتر احمد خامسان
سردبیر:
دکتر محسن آیتی
تلفن:
056-32202301
نشانی:
بیرجند، دانشگاه بیرجند، گروه علوم تربیتی، دفتر مجله مطالعات علوم تربیتی
صندوق پستی:
615-97175
سایت اختصاصی:
jct.birjand.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/10
مدیر مسئول
دکتر احمد خامسان
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Ahmad Khamesan
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
دکتر محسن آیتی
دانشیار بخش علمی آموزشی دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mohsen Ayati
Associate Professor, educational science department, University of Birjand
Specialist: Curriculumn
هیات تحریریه
دکتر احمد خامسان
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Ahmad Khamesan
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Educational Psychology
دکتر محسن آیتی
دانشیار بخش علمی آموزشی دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mohsen Ayati
Associate Professor, educational science department, University of Birjand
Specialist: Curriculumn
دکتر مجید علی عسگری
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Majid Aliasgari
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Curriculum studies
دکتر هادی پورشافعی
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Hadi Pourshafei
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Educational Science
دکتر رضوان حکیم زاده
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Rezvan Hakimzadeh
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Curriculum Development
دکتر غلامعلی احمدی
دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Gholam Ali Ahmadi
Associate Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Curriculum Study
دکتر حسن ملکی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
دکتر بهروز مهرام
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Behrooz Mahram
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Curriculum studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹