درباره نشریه
ISSN:
2774-0006
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه مواد و انرژی
مدیر مسئول:
دکتر علی صابری مقدم
سردبیر:
دکتر مرتضی غفوری
مدیر اجرایی:
منیره قبادی
تلفن:
021-22970255
021-22970250
سایت اختصاصی:
www.isaem.ir
نشانی:
تهران، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، انجمن علمی مواد پرانرژی ایران
صندوق پستی:
3556-16765
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/01
مدیر مسئول
دکتر علی صابری مقدم
علی صابری مقدم
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Ali Saberi Moghaddam
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
سردبیر
دکتر مرتضی غفوری
مرتضی غفوری
استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
Morteza Ghafoori
Assistant Professor, Imam Hossein University
هیات تحریریه
دکتر یدالله بیات
یدالله بیات
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Yadollah Bayat
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
دکتر عبدالله جاویدان
عبدالله جاویدان
دانشگاه امام حسین (ع)
Abdollah Javidan
Imam Hossein University
دکتر داریوش جواب ور
داریوش جواب ور
استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
Daryoosh Javab Var
Assistant Professor, Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
محمدرضا حیدری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Reza Heydari
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی دهنوی
محمدعلی دهنوی
دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
Mohammad Ali Deh Navi
Associate Professor, Imam Hossein University
دکتر جمال زمانی
جمال زمانی
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Jamal Zamani
Professor, K. N. Toosi University of Technology
دکتر مرضیه شکرریز
مرضیه شکرریز
استادیار پوهشکده صنعت نفت
Marzieh Shekar Riz
Assistant Professor of Oil Industry School,
دکتر منصور شهیدزاده
منصور شهیدزاده
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mansoor Shahid Zadeh
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
دکتر علی صابری مقدم
علی صابری مقدم
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Ali Saberi Moghaddam
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
دکتر مرتضی غفوری
مرتضی غفوری
استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
Morteza Ghafoori
Assistant Professor, Imam Hossein University
دکتر رضا فارغی علمداری
رضا فارغی علمداری
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Reza Fareghi Alam Dari
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
دکتر شهرام قنبری پاکدهی
شهرام قنبری پاکدهی
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Shahram Ghanbari Pak Dehi
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
دکتر منصور کاظمی مقدم
منصور کاظمی مقدم
دانشیار سازمان هوافضا
Mansoor Kazemi Moghaddam
Associate Professor of Aerospace Organization,
دکتر علی مهاجری
علی مهاجری
استادیار پژوهشگاه صنعت نفت
Ali Mohajeri
Assistant Professor of Oil Industry Research Institute,
دکتر علی مهدی پورعمرانی
علی مهدی پورعمرانی
استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Ali Mehdi Poor Omrani
Assistant Professor, Malek-Ashtar University of Technology
دکتر سیدمحمدمهدی هادوی
سیدمحمدمهدی هادوی
دانشیار مرکز استاندارد دفاعی ایران
Seyyed Mohammad Mehdi Hadavi
Associate Professor of Iranian Center for Standard Defense,
دکتر مصطفی نجفی
مصطفی نجفی
دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
Mostafa Najafi
Associate Professor, Imam Hossein University
دکتر سعید توانگرروستا
سعید توانگرروستا
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Saeed Tavan Gar Roosta
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر فریما آگند
فریما آگند
مربی سازمان صنایع دفاع
Farima Agand
Coach of the Defense Industries Organization,
مهدی تفرشی
مهدی تفرشی
مربی سازمان هوافضا
Mehdi Tafreshi
Instructor of Aerospace Organization,
دکتر منوچهر فتح الهی
منوچهر فتح الهی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Manoochehr Fathollahi
Malek-Ashtar University of Technology
سیدهادی معتمدالشریعتی
سیدهادی معتمدالشریعتی
مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Seyyed Hadi Motamedo shariati
tamer, Malek-Ashtar University of Technology
محمودرضا محمودی نژاد
محمودرضا محمودی نژاد
مربی سازمان هوافضا
Mahmood Reza Mahmoodi Nejad
Instructor of Aerospace Organization,
ویراستارفارسی
علیرضا زارعی
علیرضا زارعی
Ali Reza Zarei
مدیر اجرایی
منیره قبادی
منیره قبادی
Monireh Ghobadi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۰