درباره نشریه
ISSN:
2008-2967
eISSN:
2251-9459
دوره انتشار:
دوماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مدیر مسئول:
دکتر سید محمد جمالیان
سردبیر:
دکتر حسن صلحی
با همکاری:
انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران
تلفن:
086-34173509
دورنگار:
086-34173509
سایت اختصاصی:
ijt.arakmu.ac.ir
نشانی:
اراک، میدان بسیج، مجتمع آموزشی پردیس، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/29
مدیر مسئول
دکتر سید محمد جمالیان
دکتر سید محمد جمالیان

Seyyed Mohammad Jamalian

اعضای تحریریه
دکتر فائزه قاسمی
دکتر فائزه قاسمی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Faezeh Ghasemi
Faculty of Medicine
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
دکتر محمودرضا حیدری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی
Mahmoud Reza Heidari
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology
دکتر سید ناصر استاد
استاد دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات مسمومیت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی
Seyed Nasser Ostad
Professor School of Pharmacy and Poisoning Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر شیرین پازوکی
دکتر شیرین پازوکی

دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بیهوشی
Shirin Pazuki

Arak University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر عبدالکریم پژومند
دکتر عبدالکریم پژومند

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Abdolkarim Pajoumand

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر جلال پوراحمد
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Jalal Pour Ahmad
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر فخرالدین تقدسی نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، پزشکی قانونی و سم شناسی
Fakhreddin Taghadosinejad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Forensic Medicine and Toxicology
دکتر حسن توفیقی
دکتر حسن توفیقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، سم شناسی
Hassan Towfighi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Forensic Medicine
دکتر ناصر جلالی
دکتر ناصر جلالی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Nasser Jalali

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر حسین حسنیان مقدم
دکتر حسین حسنیان مقدم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Hosein Hasanian Moghaddam

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر محمود قاضی خوانساری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی
Mohmoud Ghazi Khansari
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology & Pharmacology
دکتر محمود رحیمی
دکتر محمود رحیمی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohmoud Rahimi

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر حمیدرضا راسخ

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی
Hamid Reza Rasekh

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology & Pharmacology
دکتر فرشاد حسینی شیرازی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی، سلولی- مولکولی با گرایش شیمی درمانی
Farshad Hosseini Shirazi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: oxicology & Pharmacology, Cell-Molecular Chemotherapy
دکتر امید سبزواری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی، داروسازی و سم شناسی
Omid Sabzevari
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Pharmacology and toxicology
Palanivel Sathish Kumar
Palanivel Sathish Kumar

دکتر کامبیز سلطان نژاد

رشته تخصصی: سم شناسی قانونی
Kambiz Soltannejad

Specialist: Forensic Toxicology
دکتر شاهین شادنیا
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی
Shahin Shadnia
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology
دکتر حسن صلحی
دکتر حسن صلحی

Hassan Solhi

دکتر هاله طلایی
دکتر هاله طلایی
مرکز تحقیقات سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Haleh Talaie
Toxicological Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر اکبر کوشانفر
دکتر اکبر کوشانفر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Akbar Kooshan Far

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر طلعت قانع

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی
Talat Ghane

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر فرزاد قشلاقی
استاد مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اورژانس مسمومیت
Farzad Gheshlaghi
Professor Clinical Toxicology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Poisoning Emergency
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر امید مهرپور
دانشیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی و سوء مصرف مواد مخدر
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Omid Mehrpour
Associate Professor Medical Toxicology and Drug Abuse Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine
دکتر حسین نیک نهاد
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی
Hossein Niknahad
Professor Faculty of Pharmacy
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology
Lucky Lebgbosi Nwidu
Lucky Lebgbosi Nwidu

Specialist: Pharmacology & Toxicology
Musa Toyin Yakubu
Musa Toyin Yakubu

Specialist: Biochemistry
سردبیر
دکتر حسن صلحی
دکتر حسن صلحی

Hassan Solhi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۷