درباره نشریه
ISSN:
2008-2967
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمد جمالیان
سردبیر:
دکتر حسن صلحی
با همکاری:
انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران
تلفن:
086-34173509
دورنگار:
086-34173509
سایت اختصاصی:
ijt.arakmu.ac.ir
نشانی:
اراک، میدان بسیج، مجتمع آموزشی پردیس، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/07
مدیر مسئول
دکتر سیدمحمد جمالیان
سیدمحمد جمالیان
Seyyed Mohammad Jamalian
هیات تحریریه
دکتر فائزه قاسمی
فائزه قاسمی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Faezeh Ghasemi
Faculty of Medicine, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
محمودرضا حیدری
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی
Mahmoud Reza Heidari
Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology
دکتر سیدناصر استاد
سیدناصر استاد
استاد دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات مسمومیت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی
Seyed Nasser Ostad
Professor, School of Pharmacy and Poisoning Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر مهدی بلالی مود
مهدی بلالی مود
گروه بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balali Mood
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر شیرین پازوکی
شیرین پازوکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بیهوشی
Shirin Pazuki
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر عبدالکریم پژومند
عبدالکریم پژومند
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Abdolkarim Pajoumand
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر جلال پوراحمد
جلال پوراحمد
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Jalal Pour Ahmad
Professor, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر فخرالدین تقدسی نژاد
فخرالدین تقدسی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Fakhreddin Taghadosi Nejad
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine
دکتر حسن توفیقی
حسن توفیقی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Hassan Towfighi
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر ناصر جلالی
ناصر جلالی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Nasser Jalali
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر حسین حسنیان مقدم
حسین حسنیان مقدم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Hosein Hasanian Moghaddam
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر محمود قاضی خوانساری
محمود قاضی خوانساری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی
Mohmoud Ghazi Khansari
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology & Pharmacology
دکتر محمود رحیمی
محمود رحیمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohmoud Rahimi
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر حمیدرضا راسخ
حمیدرضا راسخ
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی
Hamid Reza Rasekh
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology & Pharmacology
دکتر فرشاد حسینی شیرازی
فرشاد حسینی شیرازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی
Farshad Hosseini Shirazi
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: oxicology & Pharmacology
امید سبزواری
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی
Omid Sabzevari
Professor of Pharmacology and toxicology, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
Palanivel Sathish Kumar
Palanivel Sathish Kumar
دکتر کامبیز سلطان نژاد
کامبیز سلطان نژاد
Kambiz Soltan Nejad
دکتر شاهین شادنیا
شاهین شادنیا
Shahin Shad Nia
دکتر حسن صلحی
حسن صلحی
Hassan Solhi
دکتر هاله طالایی
هاله طالایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Haleh Talaie
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر اکبر کوشانفر
اکبر کوشانفر
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Akbar Kooshan Far
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر طلعت قانع
طلعت قانع
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی
Talat Ghane
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر فرزاد قشلاقی
فرزاد قشلاقی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اورژانس مسمومیت
Farzad Gheshlaghi
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Poisoning Emergency
علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadam Nia
Professor, Department of Pharmacology and Physiology, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
امید مهرپور
استادیار پزشکی قانونی و مسمومیت ها دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Omid Mehr Pour
Assistant Professor of Forensic Medicine and Poisoning, Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine
دکتر حسین نیک نهاد
حسین نیک نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی
Hossein Nik Nahad
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology
Lucky Lebgbosi Nwidu
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی
Lucky Lebgbosi Nwidu
Specialist: Pharmacology & Toxicology
Musa Toyin Yakubu
رشته تخصصی: بیوشیمی
Musa Toyin Yakubu
Specialist: Biochemistry
سردبیر
دکتر حسن صلحی
حسن صلحی
Hassan Solhi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۷