درباره نشریه
ISSN:
2008-2967
eISSN:
2251-9459
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مدیر مسئول:
دکتر سید محمد جمالیان
سردبیر:
دکتر حسن صلحی
مدیر اجرایی:
دکتر سید محسن طباطبایی
با همکاری:
انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران
تلفن:
086-34173509
دورنگار:
086-34173509
سایت اختصاصی:
ijt.arakmu.ac.ir
نشانی:
اراک، میدان بسیج، مجتمع آموزشی پردیس، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/29
مدیر مسئول
دکتر سید محمد جمالیان
دکتر سید محمد جمالیان

Seyyed Mohammad Jamalian

اعضای تحریریه
دکتر فائزه قاسمی
دکتر فائزه قاسمی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Faezeh Ghasemi
Faculty of Medicine
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
دکتر محمودرضا حیدری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی
Mahmoud Reza Heidari
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology
دکتر سید ناصر استاد
استاد دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات مسمومیت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی
Seyed Nasser Ostad
Professor School of Pharmacy and Poisoning Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر شیرین پازوکی
دکتر شیرین پازوکی

دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بیهوشی
Shirin Pazuki

Arak University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر عبدالکریم پژومند
دکتر عبدالکریم پژومند

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Abdolkarim Pajoumand

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر جلال پوراحمد
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Jalal Pour Ahmad
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر فخرالدین تقدسی نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، پزشکی قانونی و سم شناسی
Fakhreddin Taghadosinejad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Forensic Medicine and Toxicology
دکتر حسن توفیقی
دکتر حسن توفیقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، سم شناسی
Hassan Towfighi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Forensic Medicine
دکتر ناصر جلالی
دکتر ناصر جلالی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Nasser Jalali

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر حسین حسنیان مقدم
دکتر حسین حسنیان مقدم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Hosein Hasanian Moghaddam

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر محمود قاضی خوانساری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی
Mohmoud Ghazi Khansari
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology & Pharmacology
دکتر محمود رحیمی
دکتر محمود رحیمی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohmoud Rahimi

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر حمیدرضا راسخ
استاد تمام گروه اقتصاد و مدیریت دارو
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و مدیریت دارو
Hamid Reza Rasekh
Full Professor, Pharmacoeconomics and Pharma Management
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacoeconomics and Pharma Management
دکتر فرشاد حسینی شیرازی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی، سلولی- مولکولی با گرایش شیمی درمانی
Farshad Hosseini Shirazi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: oxicology & Pharmacology, Cell-Molecular Chemotherapy
دکتر امید سبزواری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی، داروسازی و سم شناسی
Omid Sabzevari
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Pharmacology and toxicology
Palanivel Sathish Kumar
Palanivel Sathish Kumar

دکتر کامبیز سلطان نژاد

رشته تخصصی: سم شناسی قانونی
Kambiz Soltannejad

Specialist: Forensic Toxicology
دکتر شاهین شادنیا
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی
Shahin Shadnia
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology
دکتر حسن صلحی
دکتر حسن صلحی

Hassan Solhi

دکتر هاله طلایی
دکتر هاله طلایی
مرکز تحقیقات سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Haleh Talaie
Toxicological Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر اکبر کوشانفر
دکتر اکبر کوشانفر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Akbar Kooshan Far

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر طلعت قانع

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی
Talat Ghane

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر فرزاد قشلاقی
استاد مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اورژانس مسمومیت
Farzad Gheshlaghi
Professor Clinical Toxicology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Poisoning Emergency
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر امید مهرپور
دانشیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی و سوء مصرف مواد مخدر
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Omid Mehrpour
Associate Professor Medical Toxicology and Drug Abuse Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine
دکتر حسین نیک نهاد
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی
Hossein Niknahad
Professor Faculty of Pharmacy
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology
Lucky Lebgbosi Nwidu
Lucky Lebgbosi Nwidu

Specialist: Pharmacology & Toxicology
Musa Toyin Yakubu
Musa Toyin Yakubu

Specialist: Biochemistry
سردبیر
دکتر حسن صلحی
دکتر حسن صلحی

Hassan Solhi

مدیر اجرایی
دکتر سید محسن طباطبایی
دانش آموخته دکتری مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyed Mohsen Tabatabaei
.Ph.D, Industrial engineering and management systems
Amirkabir University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۵