درباره نشریه
ISSN:
2008-0255
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دکتر سیدامیر موسوی
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی خادمی
سردبیر:
دکتر نکیسا ترابی نیا
مدیر اجرایی:
دکتر فریبا حیدری
تلفن:
031-37925528
دورنگار:
031-36692585
سایت اختصاصی:
www.drjjournal.net
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/06
صاحب امتیاز
دکتر سیدامیر موسوی
استادیار گروه اندودونتیکس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص درمان ریشه
Seyyed Amir Moosavi
Assistant Professor, Endodontics Group, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Root Therapist
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی خادمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Abbasali Khademi
Professor, Faculty of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
سردبیر
دکتر نکیسا ترابی نیا
گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آسیب شناسی دهان ، فک و صورت
هیات تحریریه
Francesco Carinci
Francesco Carinci
Associate Professor,
Specialist: Maxillofacial Surgery
Satyawan Gangaramji Damle
Satyawan Gangaramji Damle
Professor,
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر علیرضا فرهاد
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Ali Reza Farhad
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر سوسن قاضی زاده
دانشیار
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و رشدی
Soosan Ghazizadeh
Associate Professor,
Specialist: Cellular and Developmental Biology
Charles J Goodacre
Charles J Goodacre
Professor,
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر عباسعلی خادمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Abbasali Khademi
Professor, Faculty of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر وجیهه سادات مرتضوی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی
Vajihe Sadat Mortazavi
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر علی اصغر مشتاقیه
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Ali Asghar Moshtaghie
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
Peter G Robinso
Peter G Robinso
Professor,
Specialist: Dental Public Health
دکتر مسعود ساعتچی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Masoud Saatchi
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر پوران صمیمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی
Pouran Samimi
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر امید صوابی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
Omid Savabi
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Prosthodontics
دکتر شاهرخ شباهنگ
دانشیار
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Shahrokh Shabahang
Associate Professor,
Specialist: Endodontics
دکتر محمود ترابی نژاد
استاد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Mahmoud Torabinejad
Professor,
Specialist: Endodontics
مدیر اجرایی
دکتر فریبا حیدری
میکروب شناس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Fariba Heidar
Microbiologist, Isfahan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۲۸