درباره نشریه
ISSN:
2008-0255
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر سید بهروز موسوی
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی خادمی
سردبیر:
دکتر نکیسا ترابی نیا
مدیر اجرایی:
دکتر فریبا حیدری
تلفن:
031-37925528
دورنگار:
031-36692585
سایت اختصاصی:
drj.mui.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/30
صاحب امتیاز
دکتر سید بهروز موسوی
دکتر سید بهروز موسوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Seyed Behrouz Mousavi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی خادمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Abbasali Khademi
Professor Faculty of Dentistry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
سردبیر
دکتر نکیسا ترابی نیا
گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آسیب شناسی دهان ، فک و صورت
اعضای تحریریه
Francesco Carinci
Francesco Carinci
Associate Professor
Specialist: Maxillofacial Surgery
Satyawan Gangaramji Damle
Satyawan Gangaramji Damle
Professor
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر علیرضا فرهاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Ali Reza Farhad
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر سوسن قاضی زاده
دانشیار
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و رشدی
Soosan Ghazizadeh
Associate Professor
Specialist: Cellular and Developmental Biology
Charles J Goodacre
Charles J Goodacre
Professor
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر عباسعلی خادمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Abbasali Khademi
Professor Faculty of Dentistry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر وجیهه سادات مرتضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی
Vajihe Sadat Mortazavi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر علی اصغر مشتاقیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Ali Asghar Moshtaghie
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
Peter G Robinso
Peter G Robinso
Professor
Specialist: Dental Public Health
دکتر مسعود ساعتچی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Masoud Saatchi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر پوران صمیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی
Pouran Samimi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر امید صوابی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
Omid Savabi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Prosthodontics
دکتر شاهرخ شباهنگ
دانشیار
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Shahrokh Shabahang
Associate Professor
Specialist: Endodontics
دکتر محمود ترابی نژاد
استاد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Mahmoud Torabinejad
Professor
Specialist: Endodontics
مدیر اجرایی
دکتر فریبا حیدری
میکروب شناس
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Fariba Heidar
Microbiologist
Isfahan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۴۸