درباره نشریه
ISSN:
1735-000x
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جمعیت شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد میرزایی
سردبیر:
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
جانشین سردبیر:
دکتر عباس عسکری ندوشن
مدیرداخلی:
سهیلا سجادی راد
ویراستار فارسی:
دکتر عباس عسکری ندوشن
ویراستار فارسی:
دکتر عباس عسگری ندوشن
ویراستار انگلیسی:
فاطمه ترابی
مسئول اشتراک:
سهیلا سجادی راد
تلفن:
021-61117874
دورنگار:
021-61117874
سایت اختصاصی:
www.jpaiassoc.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بالاتر از بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جمعیت شناسی ایران
اشتراک:
تلفن:
021-61117874
دورنگار:
021-61117874
پست الکترونیک:
pai@ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/11
مدیر مسئول
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
سردبیر
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Mohammad Jalal Abbasi
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Demographics
جانشین سردبیر
دکتر عباس عسکری ندوشن
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Abbas Askari Nadoushan
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Demographics
اعضای تحریریه
دکتر علی یار احمدی
دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
دانشگاه شیراز
Aliyar Ahmadi
Associate Professor, Department of Sociology and Social Planning
University of Shirazu
Specialist: Demography
دکتر حاتم حسینی
دانشیار جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا
Hatam Hosseini
Associate Professor, Department of Social Sciences
Bu-Ali Sina University
دکتر رسول صادقی
دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
Rasoul Sadeghi
Associate Professor, Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences
University of Tehran
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Mohammad Jalal Abbasi
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر اکبر آقاجانیان
استاد
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Akbar Aghajanian
Professor
Specialist: Demographics
دکتر میمنت حسینی چاوشی
دانشیار
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Meimanat Hosseini Chavoshi
Associate Professor
Specialist: Demographics
دکتر جواد صالحی اصفهانی
دکتر جواد صالحی اصفهانی
دانشگاه ویرجینیاتک
رشته تخصصی: اقتصاددان
Javad Salehi Esfahani
Virginia Tech University
Specialist: Economist
Banu Akadlı Ergöçmen

دکتر ابوالقاسم پوررضا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)
Abolghasem Pourreza
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management, Public Health (Management & Economics)
دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie

Allameh Tabataba'i University
دکتر سید محمد سیدمیرزایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Seyed Mohammad Seyedmirzaee
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Demography, Sociology
محمود قاضی طباطبایی

Mahmoud Ghazi Tabatabaei

دکتر شهلا کاظمی پور
دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی و مطالعات زنان
Shahla Kazemipoor
Associate Professor, Population Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology, Demography Women Studies
دکتر احمد کتابی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، جامعه شناسی
Ahmad Ketabi
Professor of the Humanities Research Institute
Specialist: Economy, Sociology
دکتر امیرهوشنگ مهریار
استاد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Amir Hooshang Mehryar
Professor of the Institute of Planning and Development
Sharif University of Technology
Specialist: Clinical Psychology
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
ویراستار فارسی
دکتر عباس عسکری ندوشن
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Abbas Askari Nadoushan
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Demographics
دکتر عباس عسگری ندوشن
عضو هیات علمی
دانشگاه یزد
Abbas Askari Nodoushan
Faculty member
University of Yazd
ویراستار انگلیسی
فاطمه ترابی

مدیرداخلی
سهیلا سجادی راد
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: مطالعات زنان
Soheila Sajjadi Rad

Specialist: women Studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۲