درباره نشریه
ISSN:
2008-3696
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر سید سعیدرضا عاملی
سردبیر:
دکتر سید سعیدرضا عاملی
جانشین سردبیر:
دکتر سید علیرضا دربندی
مدیرداخلی:
ابوذر حسام پور
مسئول اشتراک:
زهره گل محمدی
تلفن:
021-66977040
سایت اختصاصی:
www.jsfc.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، ابتدای خیابان فلسطین شمالی، شماره 309، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
صندوق پستی:
73461-14186
اشتراک:
پست الکترونیک:
rahbordfarhang@iranculture.info
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/12

فصلنامه راهبرد فرهنگ وابسته به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز سال 1387 شروع به کار نموده و بر 11  موضوع اصلی متمرکز شده است که عبارت‌اند از: 1-رصد و مهندسی فرهنگی کشور؛ 2- آسیب‌شناسی وساماندهی فرهنگ عمومی؛ 3- هنجارها، ارزش‌ها و باورهای معیار و چگونگی تحقق آن؛ 4- حفاظت از دستاوردهای فرهنگی انقلاب در مقابل هجوم بیگانه؛ 5- پیش نیازها، ملزومات و عوامل موثر بر ارتقاء علمی و فرهنگی کشور؛ 6- نقشه جامع علمی کشور؛ 7- تحول و نوسازی نظام آموزش و تربیت کشور: خانواده، مدرسه، دانشگاه وحوزه؛ 8- تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ 9- پیش‌نیازهای  فرهنگی تحقق  چشم‌انداز 20 ساله کشور؛ 10- چگونگی تعامل با ادیان، فرق و قومیت‌ها؛ و 11- بررسی روندها و جهت‌گیری‌ها در تولید آثار ومصنوعات فرهنگی و هنری     

در کنار شماره‌های عادی، تلاش گردیده تا برخی از موضوعات مانند «علم دینی» (شماره‌های 6 و 32)، «اخلاق پژوهش» (شماره‌های 9-8)، «اخلاق در آموزش عالی»(شماره‌های 9-8)، « تاثیر فرهنگ بر تحولات آموزشی» (شماره‌های 18-17)، «آسیب‌شناسی علوم انسانی» (شماره 19)، «مطالعات راهبردی فناوری» (شماره 34)، «فقه نظام‌ساز» (شماره 36) و «جنسیت و ازدواج» (شماره 38) به صورت خاص و در قالب ویژه‌نامه، تدوین و منتشر گردد. ویژه‌نامه‌های دیگری نیز در  دست برنامه‌ریزی و اقدام قرار دارند.

مدیر مسئول
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
سردبیر
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
جانشین سردبیر
دکتر سید علیرضا دربندی
عضو شورای سردبیری
Seyyed Ali Reza Darbandi
Member of the Editorial Council
اعضای تحریریه
دکتر اصغر افتخاری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
دکتر اعظم راودراد
استاد تمام علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی هنر
Azam Ravadrad
Full Professor, Social Communication Sciences Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Social Communications , Sociology of art
دکتر موسی عنبری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mousa Anbari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر احمد واعظی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Ahmad Vaezi
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Contemporary Philosophy, Philosophy
دکتر علیرضا شجاعی زند
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
Alireza Shojaee Zand
Associate Professor, Faculty of Humanity
Tarbiat Modares University
دکتر مسعود آذربایجانی
استاد تمام روانشناسی، گروه روانشناسی، پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه دین، روانشناسی
Masood Azarbaijani
Full Professor, Psychology
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy of Religion, Psychology
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی
رییس
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
Reza Davari Ardakani
President
Academy Of Sciences Of Iran
دکتر حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Kachuyan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
محمدرضا مخبردزفولی
محمدرضا مخبردزفولی
استاد
دانشگاه تهران
Mohammadreza Mokhber Dezfouli
Professor
University of Tehran
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
مدیرداخلی
ابوذر حسام پور

abouzar Hesam Pour

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۳