درباره نشریه
ISSN:
1735-3955
eISSN:
2251-6638
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر نضال صراف زادگان
سردبیر:
دکتر معصومه صادقی
مدیر اجرایی:
مینو دیانت خواه
تلفن:
031-36115206
سایت اختصاصی:
arya.mui.ac.ir
صندوق پستی:
1148-81465
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/29
مدیر مسئول
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal Sarrafzadegan
Professor Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
سردبیر
دکتر معصومه صادقی
استاد موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Masoumeh Sadeghi
Professor Isfahan Cardiovascular Research Institute
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
اعضای تحریریه
علیرضا احمدی

Alireza Ahmadi

دکتر محمد اکبری
دکتر محمد اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mohammad Akbari
School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر موسی علوی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mousa Alavi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر صدیقه عسگری
استاد موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Sedigheh Asgary
Professor Isfahan Cardiovascular Research Institute
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
Alexandre Azmoun
Alexandre Azmoun

دکتر مجید برکتین
استاد روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: روانپزشکی، علوم اعصاب، نوروسایکیاتری
Majid Barekatain
Professor, psychiatry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: psychiatry, neural sciences, neuropsychiatry
دکتر نوشین بازرگانی
دکتر نوشین بازرگانی

Nooshin Bazargani

مینو دیانت خواه
مینو دیانت خواه
مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بایواستاتیک
Minoo Dianat Khah
Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatics
دکتر فرزان فیلسوفی
دکتر فرزان فیلسوفی
استاد
رشته تخصصی: جراحی قلب
Farzan Filsoufi
Professor
Specialist: Cardiothoracic Surgery
دکتر اللهیار گلاب چی
مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: الکتروفیزیولوژی
Allahyar Golabchi
Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Fellowship of Interventional Electrophysiology
دکتر هدی جوادی
دکتر هدی جوادی

Hoda Javadi Kasgari

دکتر حسین خسروی بروجنی

Hossein Khosravi Boroujeni

دکتر غلامرضا معصومی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب اورژانس
Gholam Reza Masoumi
Associate Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر سعید میرصدرایی
دکتر سعید میرصدرایی

Saeed Mir Sadraee

دکتر آرش مختاری

رشته تخصصی: مشاور ارشد جراح قلب
Arash Mokhtari

Specialist: Senior Consultant Cardiac Surgeon
دکتر محمدحسن نظافتی
دانشیار دانشکده پزشکی و بیمارستان عمومی امام رضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohammad Hassan Nezafati
Associate Professor School of Medicine AND Imam Reza General Hospital
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر پویا نظافتی
گروه جراحی قلب
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی قلب
Pouya Nezafati
Department of Cardiac Surgery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Cardiac Surgery
دکتر فاطمه رجعتی
دکتر فاطمه رجعتی
دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Fatemeh Rajati
School of Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Jacques A.Robin
Jacques A.Robin
Associate Professor
دکتر محمد سعادت نیا
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال نورو رادیولوژی
Mohammad Saadat Nia
Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Radiology Interventional Fellowship
دکتر جواد شهابی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آریتمی AF
Javad Shahabi
Assistant Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Arrhythmia AF
دکتر وحید شایگان نژاد
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Vahid Shaygan Nejad
Associate Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر فریماه شیرانی
دکتر فریماه شیرانی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Farimah Shirani
School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمد طلایی
دکتر محمد طلایی

Mohammad Talaei

دکتر رضا توکلی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Reza Tavakoli
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر پیمان ادیبی
دانشیار مرکز تحقیقات جامع دستگاه گوارش عملکردی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: گوارش
Peyman Adibi
Associate Professor Integrative Functional Gastroenterology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر مسعود امینی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Masoud Amini
Professor Endocrine and Metabolism Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر بهرام امینیان
دکتر بهرام امینیان
استاد گروه پزشکی و قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Bahram Aminian
Professor Department of Medicine and Cardiology
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر لیلا آزادبخت
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه
Leila Azadbakht
Professor School of Nutritional Sciences and Dietetics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر سید ابوالقاسم جزایری
دکتر سید ابوالقاسم جزایری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه و بیوشیمی
Abolghassem Jazayery
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition and Biochemistry
مریم بشتام
مریم بشتام
مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Maryam Boshtam
Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Arun Chockalingam
Arun Chockalingam
Professor
دکتر احمد اسماعیل زاده
استاد دانشکده تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی تغذیه
Ahmad Esmaillzadeh
Professor Faculty of Nutrition and Food Science
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
Armen Gaspayan
Armen Gaspayan

دکتر یوسف قیصری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: زیست فناوری پزشکی
Yousof Gheisari
Assistant Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Biotech
دکتر شقایق حق جوی جوانمرد
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران
Applied Physiology Research Center, Cardiovascular Research Institute
رشته تخصصی: پزشکی ،فیزیولوژی
Shaghayegh Haghjooy Javanmard
Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
Applied Physiology Research Center, Cardiovascular Research Institute
Specialist: medicine, physiology
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
Darwin Raymond Labarthe
Darwin Raymond Labarthe
Professor
دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمد لطفی
دکتر محمد لطفی
استاد گروه مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Lotfi
Professor Department of Neurology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر آریا مانی
استاد
Arya Mani
Professor Heart & Vascular Center, Yale-New Haven Hospital, Yale, USA
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محمدحسین ماندگار
استاد گروه جراحی قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Mohammadhosein Mandegar
Professor Department of Cardiovascular Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
دکتر احمد موحدیان
دکتر احمد موحدیان
استاد مدرسه داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ahmad Movahedian
Professor School of Pharmacy
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمد نواب
استاد
رشته تخصصی: پزشکی
Mohammad Navab
Professor
Specialist: Medicine
دکتر ابراهیم نعمتی پور
دکتر ابراهیم نعمتی پور
مرکز قلب تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ebrahim Nematipour
Tehran Heart Center
Tehran University of Medical Sciences
Sania Nishtar
Sania Nishtar
Professor
دکتر فریدون نوحی بزنجانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Feridoun Noohi Bezanjani
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر کتایون ربیعی
دکتر کتایون ربیعی
موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Katayoun Rabiei
Isfahan Cardiovascular Research Institute
Isfahan University of Medical Sciences
Kusam Sudhakar Reddy
Kusam Sudhakar Reddy
Professor
دکتر محمد سعادت نیا
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال نورو رادیولوژی
Mohammad Saadat Nia
Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Radiology Interventional Fellowship
دکتر محمد شناسا
استاد
Mohammad Shenasa
Professor Heart & Rhythm Medical Group, San Jose, USA
دکتر شهرزاد شهیدی
دکتر شهرزاد شهیدی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Shahrzad Shahidi
Associate Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر شاهین شیرانی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: الکتروفیزیولوژی
Shahin Shirani
Associate Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Electrophysiology
دکتر بهرام سلیمانی
استادیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم بهداشت
Bahram Soleimani
Assistant Professor Najaf Abad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health Sciences
دکتر علی اکبر توسلی
دکتر علی اکبر توسلی
دانشیار مرکز تحقیقات توانبخشی قلب
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Akbar Tavassoli
Associate Professor Cardiac Rehabilitation Research Center,
Isfahan University of Medical Sciences
E Vartianian
E Vartianian
Professor
مدیر اجرایی
مینو دیانت خواه
مینو دیانت خواه
مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بایواستاتیک
Minoo Dianat Khah
Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۲۰