درباره نشریه
ISSN:
1735-5303
eISSN:
2345-3656
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن آسیب شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
سردبیر:
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
مدیر اجرایی:
دکتر حسین دارآفرین
مدیرداخلی:
دکتر وهاب پیران فر
تلفن:
021-66596993
دورنگار:
021-66596993
سایت اختصاصی:
ijp.iranpath.org
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان شهید طوسی (شباهنگ) ، نرسیده به خیابان دکتر قریب، پلاک 63 ، واحد یک
تلفن همراه:
09371307300
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/21
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
استاد پاتولوژی
دانشگاه شاهد
Mohammadreza Jalali Nadoushan
Professor, Pathology
Shahed University
سردبیر
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
استاد پاتولوژی
دانشگاه شاهد
Mohammadreza Jalali Nadoushan
Professor, Pathology
Shahed University
اعضای تحریریه
دکتر مژگان عسگری

دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Mojgan Asgari

Iran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر شهلا مسعود
استاد دانشگاه فلوریدا، فلوریدا، آمریکا
رشته تخصصی: پاتولوژی
Shahla Masoud
Professor
Specialist: Cytopathology
دکتر مهرداد ناجی
استاد
رشته تخصصی: عمل جراحی، آسیب شناسی
Mehrdad Naji
Professor University of Miami, USA
Specialist: Surgery, Pathology
دکتر صدیقه کیهانی
استاد
رشته تخصصی: آسیب شناسی عمومی ، آسیب شناسی آناتومیک ، سیتوپاتولوژی
Sedigheh Keyhani
Professor
Specialist: General Pathology, Anatomic Pathology, Cytopathology
دکتر پروین گنجه ای آذر
استاد
Parvin Ganjei Azar
Professor
دکتر بیتا گرامی زاده

Bita Geramizadeh

دکتر علیرضا عبدالهی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alireza Abdollahi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر حسین آیت اللهی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک
Hossein Ayatollahi
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Pathology and Cytogenetics
دکتر پیام آزاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Payam Azadeh
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر علی دواتی
دانشیار
دانشگاه شاهد
Ali Davati
Associate Professor
Shahed University
Kyung Whan Min

دکتر پیمان محمدی تربتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Peyman Mohammadi Torbati
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فرید معین فر
استاد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Farid Moinfar
Professor
Specialist: Pathology
دکتر علیرضا منصف اصفهانی

دانشگاه علوم پزشکی همدان
Ali Reza Monsef Esfahani

Hamedan University of Medical Sciences
دکتر پروین رجبی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Parvin Rajabi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر ناصر رخشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Nasser Rakhshani
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر بهروز شفقی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Behrooz Shafaghi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مسعود ستوده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای گوارشی
Masoud Sotoudeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Digestive Disease
دکتر سید محمد توانگر
استاد گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Seyed Mohammad Tavangar
Professor Pathology Department
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
Viroj Wiwanitkit
Professor Public Health Curriculum, Surin Rajabhat University, Thailand
Specialist: Travel Medicine
مدیر اجرایی
دکتر حسین دارآفرین

Hossein Darafarin
Iranian Society of Pathology
مدیرداخلی
دکتر وهاب پیران فر
پژوهشگر گروه میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Vahhab Piranfar
Researcher, Medical Microbiology Depatrment, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
Iran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۵۷