درباره نشریه
ISSN:
2008-9554
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن آبخیزداری ایران
مدیر مسئول:
دکتر عبدالرسول تلوری
سردبیر:
دکتر علی سلاجقه
تلفن:
026-32253408
دورنگار:
026-32253408
سایت اختصاصی:
www.jwmsei.ir
نشانی:
کرج، بلوار شهید دکتر مصطفی چمران، دانشکده منابع طبیعی تهران، انجمن آبخیزداری ایران، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4314-31585
تلفن همراه:
09910356391
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/11
مدیر مسئول
دکتر عبدالرسول تلوری
دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی عمران - منابع آب و هیدرولوژی
Abdolrasool Telvari
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Civil Engineering - Water Resources and Hydrology
سردبیر
دکتر علی سلاجقه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Ali Salajegheh
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: River Engineering
اعضای تحریریه
دکتر سعید سلطانی کوپایی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Saeed Soltani Koupaei
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Watershed Manag
دکتر محمود عرب خدری
دانشیار
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
Mahmood Arabkhedri
Associate Professor
دکتر عطاالله کاویان
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ataollah Kavian
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Watershed Management
دکتر طیبه مصباح زاده
استادیار
دانشگاه تهران
Tayebeh Mesbahzadeh
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر علی سلاجقه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Ali Salajegheh
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: River Engineering
دکتر احمد ابریشم چی
استاد دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب، مهندسی عمران
Ahmad Abrishamchi
Professor Faculty of Civil Engineeringذ
Sharif University of Technology
Specialist: Water resource management, Civil Engineering
دکتر حسین ارزانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
دکتر مجید اونق
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی ، برنامه ریزی کاربری اراضی
majid onagh
Professor
Gorgan University
Specialist: Geomorphology, Land use planning
دکتر عبدالرسول تلوری
دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی عمران - منابع آب و هیدرولوژی
Abdolrasool Telvari
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Civil Engineering - Water Resources and Hydrology
دکتر علیرضا سپاسخواه
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Alireza Sepaskhah
Professor
University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر سید حمیدرضا صادقی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبخیزداری، مدل سازی عملکرد رسوب و رسوب خاک
Seyed Hamidreza Sadeghi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Watershed Management Eng, Soil Erosion and Sediment Yield Modeling
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor Department of Civil and Environmental Engineering
University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
دکتر محمد مهدوی
استاد
دانشگاه تهران
Mohammad Mahdavi
Professor
University of Tehran
دکتر سید کاظم علوی پناه
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyyed Kazem Alavipanah
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر علی نجفی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ali Najafinejad
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Watershed
دکتر داوود نیک کامی
رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Davood Nikkami
Professor of Soil Conservation and Watershed Management Institute
Specialist: Watershed Management
ویراستارفارسی
فرزانه وکیلی تجره
فرزانه وکیلی تجره

ویراستار انگلیسی
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor Department of Civil and Environmental Engineering
University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۷