درباره نشریه
ISSN:
2008-7942
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مدیر مسئول:
دکتر عباس کشاورز
سردبیر:
دکتر امین علیزاده
تلفن:
021-81032217
دورنگار:
021-81032217
سایت اختصاصی:
idj.iaid.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 210
صندوق پستی:
4117-11365
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/26
مدیر مسئول
دکتر عباس کشاورز
معاون وزیر جهاد کشاورزی
Abbas Keshavarz
Deputy Minister of Agriculture Jihad
سردبیر
دکتر امین علیزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
اعضای تحریریه
دکتر حسین انصاری

Hossein Ansari

دکتر ابراهیم پذیرا
استاد واحد علوم تحقیقات،گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اصلاح خاک و زهکشی، مهندسی منابع آب
Ebrahim Pazira
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil modification and drainage, Water Resources Engineering
دکتر حسین دهقانی سانیچ
دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Dehghanisanij
Associate Professor Institute of Agricultural Engineering and Engineering
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر حسین شریفان
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Sharifan
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر فریبرز عباسی
استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک
Fariborz Abbasi
Professor Institute of Agricultural Engineering and Engineering Research
Specialist: Irrigation and Drainage, Soil Physics
دکتر امین علیزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
دکتر علی اصغر قائمی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Ali Asghar Ghaemi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر بیژن قهرمان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Bijan Ghahreman
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر سید محمود کاشفی پور
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی، مهندسی آب
Seyed Mahmood Kashefipour
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Marine structures, water engineering
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor School of Water and Soil
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر علی اصغر منتظر
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Ali Asghar Montazer
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر سید فرهاد موسوی
استاد
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، منابع آب
Seyyed Farhad Mousavi
Professor
Semnan University
Specialist: Irrigation engineering, water resources
دکتر سید مجید میرلطیفی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، آبیاری و زهکشی
Seyyed Majid Mirlatifi
Associate Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Irrigation engineering, Irrigation and Drainage
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۷۸