درباره نشریه
ISSN:
2008-7942
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مدیر مسئول:
دکتر عباس کشاورز
سردبیر:
دکتر امین علیزاده
مدیرداخلی:
الهه کنعانی
تلفن:
021-81032217
دورنگار:
021-81032217
سایت اختصاصی:
idj.iaid.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 210
صندوق پستی:
4117-11365
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/16
مدیر مسئول
دکتر عباس کشاورز
معاون وزیر جهاد کشاورزی
Abbas Keshavarz
Deputy Minister of Agriculture Jihad
سردبیر
دکتر امین علیزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
اعضای تحریریه
دکتر حسین انصاری
استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
Hossein Ansari
Professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر ابراهیم پذیرا
استاد تمام واحد علوم وتحقیقات .دانشگاه آزاد اسلامی -تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اصلاح خاک و زهکشی، مهندسی منابع آب
Ebrahim Pazira
Full Professor, Soil science
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil modification and drainage, Water Resources Engineering
دکتر حسین دهقانی سانیچ
دانشیار
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Dehghanisanij
Associate Professor
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر حسین شریفان
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Sharifan
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر فریبرز عباسی
استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک
Fariborz Abbasi
Professor Institute of Agricultural Engineering and Engineering Research
Specialist: Irrigation and Drainage, Soil Physics
دکتر امین علیزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
دکتر بیژن قهرمان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Bijan Ghahreman
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor School of Water and Soil
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر سید فرهاد موسوی
استاد
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، منابع آب
Seyyed Farhad Mousavi
Professor
Semnan University
Specialist: Irrigation engineering, water resources
دکتر سید مجید میرلطیفی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، آبیاری و زهکشی
Seyyed Majid Mirlatifi
Associate Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Irrigation engineering, Irrigation and Drainage
مدیرداخلی
الهه کنعانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹۸