درباره نشریه
ISSN:
2008-7942
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مدیر مسئول:
دکتر عباس کشاورز
سردبیر:
دکتر امین علیزاده
تلفن:
021-81032217
دورنگار:
021-81032217
سایت اختصاصی:
idj.iaid.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 210
صندوق پستی:
4117-11365
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/05
مدیر مسئول
عباس کشاورز
معاون وزیر جهاد کشاورزی
Abbas Keshavarz
Deputy Minister of Agriculture Jihad,
سردبیر
امین علیزاده
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
هیات تحریریه
دکتر حسین انصاری
حسین انصاری
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Ansari
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Irrigation and Drainage
ابراهیم پذیرا
استاد واحد علوم تحقیقات،گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اصلاح خاک و زهکشی، مهندسی منابع آب
Ebrahim Pazira
Professor, science and research unite,
Specialist: Soil modification and drainage, Water Resources Engineering
حسین دهقانی سانیچ
دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Dehghani Sanij
Associate Professor Institute of Agricultural Engineering and Engineering,
Specialist: Irrigation and Drainage
حسین شریفان
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Sharifan
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Irrigation and Drainage
فریبرز عباسی
استاد، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک
Fariborz Abbasi
Professor, Institute of Agricultural Engineering and Engineering Research,
Specialist: Irrigation and Drainage, Soil Physics
امین علیزاده
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
علی اصغر قائمی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Ali Asghar Ghaemi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
بیژن قهرمان
استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Bijan Ghahreman
Professor, Department of Water Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Irrigation and Drainage
سیدمحمود کاشفی پور
استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی، مهندسی آب
Seyed Mahmood Kashefipour
Professor, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamram University
Specialist: Marine structures, water engineering
عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor, School of Water and Soil, University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر علی اصغر منتظر
علی اصغر منتظر
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Ali Asghar Montazer
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
سیدفرهاد موسوی
استاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، منابع آب
Seyyed Farhad Mousavi
Professor, Semnan University
Specialist: Irrigation engineering, water resources
سیدمجید میرلطیفی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، آبیاری و زهکشی
Seyyed Majid Mirlatifi
Associate Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Irrigation engineering, Irrigation and Drainage
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۸