درباره نشریه
ISSN:
2008-5524
eISSN:
2645-3274
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید صفدر حسینی
سردبیر:
دکتر محمد قربانی
مدیر اجرایی:
سارا زرگرآزاد
تلفن:
026-32222767
دورنگار:
026-32222767
سایت اختصاصی:
www.iranianjae.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی
صندوق پستی:
31585-77871
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/19
مدیر مسئول
دکتر سید صفدر حسینی
استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Seyed Safdar Hosseini
Professor Department of Agricultural Economics and Development,
University of Tehran
Specialist: Agricultural economics
سردبیر
دکتر محمد قربانی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mohammad Ghorbani
Associate Professo
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
اعضای تحریریه
دکتر سید کاظم صدر
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت، اقتصاد کشاورزی
Seyed kazem Sadr
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management, Agricultural Economics
ناصر شاهنوشی

Naser Shahnoushi

دکتر سید حسن سقایان
استاد
رشته تخصصی: اقتصاد
Seyyed Hasan Saghaian
Professor
Specialist: Economy
دکتر شیدا رستگاری
استاد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Sheida Rastegari
Professor
Specialist: Agricultural Economics
دکتر محمد بخشوده
استاد ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
Mohammad Bahkshoodeh
Professor Agricultural Extensioon and Education
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر حبیب الله سلامی
استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Hbibollah Salami
Professor Agricultural Economics
University of Tehran
Specialist: Agricultural Economics
دکتر غلامرضا سلطانی
استاد واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Gholam Reza Soltani
Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Economics
دکتر بهاءالدین نجفی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر حسین مهرابی بشرآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اقتصادکشاورزی
Hossein Mehrabi Basharabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Agricultural Economics
دکتر رسول محمدرضایی

دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Rasoul Mohammad Rezaee

University of Tabriz
Specialist: Agricultural Economics
مدیر اجرایی
سارا زرگرآزاد

Sara Zargarazad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۱