درباره نشریه
ISSN:
2008-3297
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دکتر مرتضی احمدی منش
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی احمدی منش
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
021-22012009
سایت اختصاصی:
www.raahm.com
سامانه پیام کوتاه:
30003500
صندوق پستی:
345-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1394/12/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۰