درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ادیان و مذاهب
مدیر مسئول:
دکتر سید ابوالحسن نواب
سردبیر:
جواد حبیبی تبار
دبیر تحریریه:
دکتر ابراهیم قاسمی
کارشناس:
سجاد توکلی
تلفن:
025-32802610 ، داخلی: 478
نشانی:
قم، شهرک پردیسان، مقابل مسجد امام صادق (ع) ، دانشگاه ادیان و مذاهب
سایت اختصاصی:
zan-khanevade.urd.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/05
مدیر مسئول
دکتر سید ابوالحسن نواب
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor
University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
سردبیر
جواد حبیبی تبار
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی
Javad Habibitabar

دبیر تحریریه
دکتر ابراهیم قاسمی
استادیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مطالعات تطبیقی
Ebrahim Ghasemi
Assistant Professor
University of Religions and Denominations
Specialist: Comparative studies
اعضای تحریریه
دکتر سیف الله صرامی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه، اصول، فلسفه اسلامی و تفسیر
Seyfollah Sarrami
Associate Professor of Research Institute of Islamic Science and Culture
Specialist: Jurisprudence, Principles, Islamic Philosophy and Commentary
حجت الاسلام سید علی علوی قزوینی
دانشیار حقوق خصوصی، پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Ali Alavi Ghazvini
Associate Professor, Private law
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر فرج الله هدایت نیا گنجی

Farajallah Hedayatnia

دکتر سید حسن وحدتی شبیری
دانشیار
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Hasan Vahdati Shobeiri
Associate Professor
Specialist: Private law
دکتر حسین بستان نجفی
دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی - گروه جامعه شناسی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فقه و اصول - جامعه شناسی
Hossein Bostan Najafi
Associate Professor, sociology department
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Jurisprudence and Principles - Sociology
دکتر محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Private law
فریبا علاسوند لهبری

Fariba Alasvand

جواد حبیبی تبار
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی
Javad Habibitabar

کارشناس
سجاد توکلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۵