درباره نشریه
ISSN:
2748-2538
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
حوزه علمیه قم (انجمن اقتصاد اسلامی)
مدیر مسئول:
حجت الاسلام سید حسین میرمعزی
سردبیر:
سعید فراهانی فرد
سایت اختصاصی:
npem.islamicec.ir
تلفن:
025-32923288
دورنگار:
025-32916402
نشانی:
قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه دوم، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه علمیه ، کدپستی: 3716685746
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/17
مدیر مسئول
حجت الاسلام سید حسین میرمعزی
دانشیار اقتصاد اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اقتصاد اسلامی، - نظام اقتصادی اسلام، مذهب اقتصادی اسلام، علم اقتصاد اسلامی، فقه اقتصادی
Sayyed Hosain Mirmoezi
Associate Professor, islamic economy
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Philosophy of Islamic Economics , Islamic Economic System, Islamic Economic Religion, Islamic Economics, economy jurisprudence
سردبیر
سعید فراهانی فرد

Saeed Farahanifard

اعضای تحریریه
دکتر حسن آقانظری شاهرودی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مبانی حقوق اسلامی، اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی
Hasan Aghanazari Shahroudi
Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: The Basics of Islamic Law, Islamic ijtihad - Islamic economics
عسکر دیرباز

دکتر سید محمدکاظم رجایی

رشته تخصصی: اقتصاد
Seyed Mohammad Kazem Rajaei

Specialist: Economy
سعید فراهانی فرد

Saeed Farahanifard

دکتر غلامعلی معصومی نیا
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی
Gholam Ali Masumi Nia
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Islamic Economics and Islamic Finance
دکتر علی اصغر هادوی نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
Ali Asghar Hadavinia
Associate Professor, Institute for Islamic Culture and Thought
سید هادی عربی
سید هادی عربی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸