درباره نشریه
eISSN:
2538-4449
دوره انتشار:
دوماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مدیر مسئول:
علیرضا احمدی
سردبیر:
دکتر حمیدرضا جوشقانی
مدیر اجرایی:
دکتر اوغل نیاز جرجانی
تلفن:
017-32450093
دورنگار:
017-32450093
سایت اختصاصی:
goums.ac.ir/mljgoums
نشانی:
گرگان، کیلومتر 2 جاده گرگان ساری، دانشگاه علوم پزشکی گرگان (بنیاد فلسفی) ، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، دفتر مجله علوم آزمایشگاهی
صندوق پستی:
513-49165
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/04
مدیر مسئول
علیرضا احمدی

Alireza Ahmadi

سردبیر
دکتر حمیدرضا جوشقانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Hamid Reza Joshaghani
Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
اعضای تحریریه
Zafer Akan
Assistant Professor Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Biophysics Uncubozkoy Manisa , Turkey
Specialist: Biophysic
علیرضا احمدی

Alireza Ahmadi

دکتر غلامحسین ادریسیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Gholam hosein Edrisian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر محمد انصاری
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mohammad Ansari
Associate Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر ناصر بهنام پور
استادیار آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Nasser Behnampour
Assistant Professor, Bio-statistics and Epidemiology
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عزت الله قائمی
استاد گروه میکروبیولوژی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ezzatollah Ghaemi
Professor Department of Medical Microbiology
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر محمدجواد غروی
استاد گروه انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: انگل شناس
Mohammad Javad Gharavi
Professor Department of Parasitology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist
دکتر کیومرث قاضی سعیدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Kiumars Ghazi Saeedi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
استاد گروه علوم تشریحی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Jafar Golalipour
Professor Anatomical Department
Golestan University of Medical Sciences
دکتر محمدطاهر حجتی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: خون شناسی و داروی انتقال خون
Mohammad Taher Hojjati
Assistant Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: haematology and transfusion medicine
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
استاد پاتولوژی
دانشگاه شاهد
Mohammadreza Jalali Nadoushan
Professor, Pathology
Shahed University
دکتر حمیدرضا جوشقانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Hamid Reza Joshaghani
Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر خدابردی کلوی

رشته تخصصی: خون شناسی
Khoda Berdi Kalavi

Specialist: Hematology
دکتر وحیده کاظمی نژاد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Vahideh Kazemi Nejad
Assistant Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
Sato Kazuo
Associate Professor
Specialist: Bioresource sciences
دکتر تیمور لنگایی
دانشیار
رشته تخصصی: داروسازی
Taimour Langaee
Associate Professor
Specialist: Pharmacogenomics
دکتر نادر منصور سمایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Nader Mansour Samaei
Assistant Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Human Genetics
دکتر آزادرضا منصوریان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Azad Reza Mansourian
Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر ماهرو میراحمدیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Mahroo Mir Ahmadian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر عبدالوهاب مرادی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Abdolvahhab Moradi
Professor aculty of Medicine
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر فرهاد نیک نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Farhad Nik Nejad
Associate Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
دکتر مهدی شیخ عربی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mehdi Sheikh Arabi
Assistant Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Organic Chemistry
دکتر طاهره شکوهی
استاد تمام گروه قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی ، مرکز قارچهای تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Tahereh Shokohi
Full Professor, Medical Mycology Department, Sari Medical School, Invasive fungi research center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Mycology
دکتر عماد تاج خورشید
استاد
رشته تخصصی: بیوشیمی
Emad Taj Khorshid
Professor
Specialist: Biochemistry
دکتر فرهاد ذاکر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: خون شناسی
Farhad Zaker
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology
مدیر اجرایی
دکتر اوغل نیاز جرجانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Oghol Niaz Jorjani
Assistant Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Parasitology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۶