درباره نشریه
ISSN:
2383-1863
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1386
صاحب امتیاز:
مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیر مسئول:
دکتر زهرا احمدی پور
سردبیر:
دکتر محمدرضا ویژه
مدیر اجرایی:
ریحانه قوسی
تلفن:
021-42501419
021-42501452
سایت اختصاصی:
qjal.smtc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی شمالی، شماره 198، ، کدپستی: 1597935113
صندوق پستی:
6314-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/25
مدیر مسئول
دکتر زهرا احمدی پور

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی
Zahra Ahmadipour

Specialist: geography and urban planning, political geography
سردبیر
دکتر محمدرضا ویژه
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Reza Vijeh
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: public rights
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا ویژه
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Reza Vijeh
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: public rights
دکتر مسلم آقایی طوق
استادیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Moslem Aghaeitogh
Assistant Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: public rights
دکتر محمد جلالی
استادیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی و حقوق اقتصادی
Mohammad Jalali
Assistant Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Law and Economic Law
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
دکتر رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs دانشکده روابط بين الملل
Specialist: International Relations, International rights
دکتر محمد وزین کریمیان
استادیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق عمومی، مدیریت
Mohammad Vazin Karimian
Assistant Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: public rights, Management
دکتر ابراهیم موسی زاده
دانشیار حقوق عمومی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Ebrahim Mousazadeh
Associate Professor, public law
University of Tehran
Specialist: public law
دکتر ولی رستمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
مدیر اجرایی
ریحانه قوسی
ریحانه قوسی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۵