درباره نشریه
ISSN:
2383-1863
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1386
صاحب امتیاز:
مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیر مسئول:
دکتر زهرا احمدی پور
سردبیر:
دکتر محمدرضا ویژه
دبیر تحریریه:
سیدیوسف رضوی
مدیر اجرایی:
ریحانه قوسی
تلفن:
021-42501419
021-42501452
سایت اختصاصی:
qjal.smtc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی شمالی، شماره 198، ، کدپستی: 1597935113
صندوق پستی:
6314-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/20
مدیر مسئول
زهرا احمدی پور
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Zahra Ahmadipoor
Professor,
Specialist: political geography
سردبیر
محمدرضا ویژه
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Reza Vijeh
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: public rights
دبیر تحریریه
سیدیوسف رضوی
سیدیوسف رضوی
هیات تحریریه
محمدرضا ویژه
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Reza Vijeh
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: public rights
دکتر مسلم آقایی طوق
مسلم آقایی طوق
استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Moslem Aghaee Towgh
Assistant Professor, University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: public rights
دکتر محمد جلالی
محمد جلالی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Jalali
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: public rights
سیدمحمد هاشمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs, دانشکده روابط بين الملل,
Specialist: International Relations, International rights
دکتر محمد وزین کریمیان
محمد وزین کریمیان
استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Vazin Karimian
Assistant Professor, University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: public rights
ابراهیم موسی زاده
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Ebrahim Mousazadeh
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: public rights
ولی رستمی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
ویراستارفارسی
احسان انصاری
احسان انصاری
مدیر اجرایی
ریحانه قوسی
ریحانه قوسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۲