درباره نشریه
ISSN:
2074-1804
eISSN:
2074-1812
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جمعیت هلال احمر (موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی هلال ایران)
مدیر مسئول:
دکتر کریم همتی
سردبیر:
دکتر احمد سلطانی
معاون سردبیر:
دکتر فرشید علاءالدینی
سایت اختصاصی:
www.ircmj.com/index.php/IRCMJ
تلفن:
021-88953711
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/10
مدیر مسئول
دکتر کریم همتی
دکتر کریم همتی

سردبیر
دکتر احمد سلطانی
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Soltani
Assistant Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Disaster Public Health
معاون سردبیر
دکتر فرشید علاءالدینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farshid Alaeddini​​​​​​​

Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مرضیه بردستانی

Marzieh Bardestani

دکتر سید ضیاءالدین تابعی
استاد گروه اخلاق پزشکی-گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، هماتولوژی، پاتولوژی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, medical ethics-pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics, hematology, pathology
دکتر سید وحید حسینی
استاد گروه جراحی کولورکتال ، مرکز تحقیقات کولورکتال
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی کولورکتال
Seyed Vahid Hoseini
Professor Department of Colorectal Surgery, Colorectal Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Surgery, Colorectal Surgery
 Agrawal
Agrawal

دکتر جمال اخوان مقدم

Jamal Akhavan Moghaddam

 الملهیم
الملهیم

 المصلحه
المصلحه

 امینی
امینی

دکتر  اصلانی
دکتر اصلانی

دکتر زهرا امیرغفران
استاد دانشکده پزشکیدانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Zahra Amirghofran
Professor School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
Anis Baraka
Anis Baraka
American University of Beirut Medical Center, Lebanon.
Specialist: Anesthesiology
 بنر
بنر

دکتر محمدحسین دباغ منش

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Mohammad Hossein Dabbaghmanesh

Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology
 Dolapci
Dolapci

 عین اللهی
عین اللهی

ال بشری
ال بشری

ال سایس
ال سایس

 فرانکو
فرانکو

 غدیریان
غدیریان

 قیستی
قیستی

 هشیم
هشیم

محمد جعفری
محمد جعفری

 ایمانه
ایمانه

 جلودار
جلودار

 لاناس
لاناس

لوک من
لوک من

 مندیل
مندیل

 مانوچی
مانوچی

 مردانی
مردانی

 متو
متو

 مقدسیان
مقدسیان

دکتر مجتهدی

H Modjtahedi
Kingston University Kingston upon Thames, United Kingdom
Specialist: Cancer Biology
 نجابت
نجابت

 اوندراس
اوندراس

دکتر محمدرضا پنجه شاهین
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Reza Panjeh Shahin
professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر علی اصغر پیوندی
استاد گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Asghar Peyvandi
Professor Ears, throat and nose and head and neck surgery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
سارا رحیمی
سارا رحیمی

 رضاییان زاده
رضاییان زاده

 Rizk
Rizk

دکتر محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor Department of Medical Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
 سقایی
سقایی

 سفرپور
سفرپور

 ثنایی
ثنایی

 تمدن
تمدن

 تامسون
تامسون

زین الدینی
زین الدینی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۴۱