درباره نشریه
ISSN:
2008-0891
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مرتعداری ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین ارزانی
سردبیر:
دکتر حسین آذرنیوند
دبیراجرایی:
دکتر مهدی معمری
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی معمری
تلفن:
026-32236335
سایت اختصاصی:
www.rangelandsrm.ir
نشانی:
کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، دفتر انجمن مرتعداری ایران
صندوق پستی:
3158777878
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/11
مدیر مسئول
دکتر حسین ارزانی
استاد رشته مرتعداری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor, Range Science, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
سردبیر
دکتر حسین آذرنیوند
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده، گیاه شناسی و اکولوژی
Hossein Azarnivand
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management, Botany and Ecology
اعضای تحریریه
دکتر سید رضا میرایی آشتیانی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraei Ashtiani
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر عطاءالله ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه شهرکرد
Ataollah Ebrahimi
Associate Professor
Shahrekord University
دکتر حسین ارزانی
استاد رشته مرتعداری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor, Range Science, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
سید اکبر جوادی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Seyed Akbar Javadi
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده
Mohammad Ali Zare Chahouki
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management
دکتر علی طویلی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری، آبخیزداری
Ali Tavili
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Rangeman, Watershed Management
دکتر محمد فرزام
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Farzam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Victor Squires
Professor Gansu Agricultural University, Lanzhou, China
دکتر حسین آذرنیوند
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده، گیاه شناسی و اکولوژی
Hossein Azarnivand
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management, Botany and Ecology
دکتر مهدی بصیری
دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mehdi Basiri
Associate Professor
Isfahan University of Technology
دبیراجرایی
دکتر مهدی معمری
دانشیار علوم مرتع، کشاورزی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: علوم مرتع
Mehdi Moammeri
Associate Professor, Department of Medicinal plants
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Rangeland Science
مدیر اجرایی
دکتر مهدی معمری
دانشیار علوم مرتع، کشاورزی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: علوم مرتع
Mehdi Moammeri
Associate Professor, Department of Medicinal plants
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Rangeland Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۱