درباره نشریه
ISSN:
2008-3033
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا محمدنیا
سردبیر:
دکتر سعید عزیزی
مدیر اجرایی:
دکتر رحیم محمدی
ویراستار فارسی:
دکتر سیامک کاظمی درآبادی
تلفن:
051-38805616
سایت اختصاصی:
www.ivsajournals.com
نشانی:
مشهد، بزرگراه آسیایی، روبروی بیمارستان رضوی، بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، ، کدپستی: 9187195786
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/28
مدیر مسئول
دکتر احمدرضا محمدنیا
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Ahmad Reza Mohammadnia
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Surgery
سردبیر
دکتر سعید عزیزی

Saeed Azizi

اعضای تحریریه
دکتر رحیم محمدی
دانشیار گروه جراحی و تصویر برداری تشخیصی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی
Rahim Mohammadi
Associate Professor, Department of Surgery and Diagnostic Imaging
University of Urmia
Specialist: Surgery and Diagnostic Imaging
دکتر سیامک کاظمی درآبادی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم بالینی، جراحی دامپزشکی، بیماریهای اندامهای حرکتی، هوشبری دامپزشکی
Siamak Kazemi Darabadi
Associate Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine
University of Tabriz
Specialist: Clinical Sciences, Veterinary Surgery, Veterinary Anesthesia, Lameness
دکتر جلال بختیاری
دانشیار گفتاردرمانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: speech therapy
Jalal Bakhtiyari
Associate Professor, speech therpy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: speech therapy, speech- language pathology
دکتر علی بنی آدم
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Ali Bani Adam
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Veterinary surgery
دکتر سیف الله دهقانی
استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Seyfollah Dehghani
Emeritus Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Shirazu
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر امین درخشانفر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی، آسیب شناسی مقایسه ای
Amin Derakhshanfar
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Veterinary Pathology, Comparative Pathology
دکتر محمدرضا امامی
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Mohammad Reza Emami
Associate Professor Faculty of Veterinary Medince
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر علیرضا قدیری
دکتر علیرضا قدیری
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی
Alireza Ghadiri
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Veterinary Diagnostic Imaging
دکتر اسدالله کریمان
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Asadollah Kariman
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر ایرج نوروزیان
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Iraj Nowrouzian
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر محمدمهدی علومی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Mohammad Mahdi Oloumi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Veterinary Surgery
فرشید صراف زاده رضایی

Farshid Sarrafzadeh Rezaei

دکتر رضا صدیقی
دکتر رضا صدیقی
استاد
رشته تخصصی: بیهوشی و کنترل درد
Reza Seddighi
Professor
Specialist: Anesthesia and Pain Managment
دکتر ناصر وصال
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی دامپزشکی
Nasser Vesal
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Shirazu
Specialist: Veterinary Anesthesia
دکتر عباس وشکینی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی
Abbas Veshkini
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Veterinary Diagnostic Imaging
دکتر سید مهدی قمصری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: دانشکده دامپزشکی
Seyyed Mehdi Ghamsari
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر سید داوود شریفی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Seyed Davood Sharifi
Associate Professor, Department of Animal and Poultry Science
University of Tehran
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر کامران سرداری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Kamran Sardari
Professor Faculty of Veterinary Medince
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر محمدمهدی دهقان
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Mohammad Mehdi Dehghan
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: eterinary Surgery
دکتر احمدرضا محمدنیا
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Ahmad Reza Mohammadnia
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Surgery
دکتر علیرضا وجهی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی
Alireza Vajhi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Diagnostic Imaging
دکتر عزیز قهاری
دکتر عزیز قهاری
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی زخم
Ghahary
Professor
Specialist: Biology of Wound Healing
Astrid B.M.Rijkenhuizen
Professor
Specialist: Equine Surgery
ویراستار فارسی
دکتر سیامک کاظمی درآبادی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم بالینی، جراحی دامپزشکی، بیماریهای اندامهای حرکتی، هوشبری دامپزشکی
Siamak Kazemi Darabadi
Associate Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine
University of Tabriz
Specialist: Clinical Sciences, Veterinary Surgery, Veterinary Anesthesia, Lameness
مدیر اجرایی
دکتر رحیم محمدی
دانشیار گروه جراحی و تصویر برداری تشخیصی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی
Rahim Mohammadi
Associate Professor, Department of Surgery and Diagnostic Imaging
University of Urmia
Specialist: Surgery and Diagnostic Imaging
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۶