درباره نشریه
ISSN:
2008-3033
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا محمدنیا
سردبیر:
دکتر سعید عزیزی
تلفن:
051-38805616
سایت اختصاصی:
www.ivsajournals.com
نشانی:
مشهد، بزرگراه آسیایی، روبروی بیمارستان رضوی، بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، ، کدپستی: 9187195786
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/04
مدیر مسئول
دکتر احمدرضا محمدنیا
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Ahmad Reza Mohammadnia
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Surgery
سردبیر
دکتر سعید عزیزی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی
Saeed Azizi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Surgery and Diagnostic Imaging
هیات تحریریه
دکتر رحیم محمدی
استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی
Rahim Mohammadi
Assistant Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Surgery and Diagnostic Imaging
دکتر سیامک کاظمی درآبادی
استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: علوم بالینی، جراحی دامپزشکی
Siamak Kazemi Darabadi
Assistant Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Sciences, Veterinary Surgery
دکتر جلال بختیاری
استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی و رادیولوژی
Jalal Bakhtiari
Emeritus Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery and Radiology
دکتر علی بنی آدم
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Ali Bani Adam
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Veterinary surgery
دکتر سیف الله دهقانی
استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Seyfollah Dehghani
Emeritus Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shirazu
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر امین درخشانفر
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی، آسیب شناسی مقایسه ای
Amin Derakhshanfar
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Veterinary Pathology, Comparative Pathology
دکتر محمدرضا امامی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Mohammad Reza Emami
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medince, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر علیرضا قدیری
دکتر علیرضا قدیری
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی
Alireza Ghadiri
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Veterinary Diagnostic Imaging
دکتر اسدالله کریمان
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Asadollah Kariman
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر ایرج نوروزیان
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Iraj Nowrouzian
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر محمدمهدی علومی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Mohammad Mahdi Oloumi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر فرشید صراف زاده رضایی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Farshid Sarraf Zadeh Rezaei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر رضا صدیقی
دکتر رضا صدیقی
استاد
رشته تخصصی: بیهوشی و کنترل درد
Reza Seddighi
Professor,
Specialist: Anesthesia and Pain Managment
دکتر ناصر وصال
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی دامپزشکی
Nasser Vesal
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shirazu
Specialist: Veterinary Anesthesia
دکتر عباس وشکینی
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی
Abbas Veshkini
Professor, Science and Research Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Veterinary Diagnostic Imaging
دکتر سیدمهدی قمصری
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: دانشکده دامپزشکی
Seyyed Mehdi Ghamsari
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر سیدداوود شریفی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی، تغذیه طیور
seyyed Davood Sharifi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary surgery
دکتر کامران سرداری
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Kamran Sardari
Professor, Faculty of Veterinary Medince, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر محمدمهدی دهقان
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Mohammad Mehdi Dehghan
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: eterinary Surgery
دکتر احمدرضا محمدنیا
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Ahmad Reza Mohammadnia
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Surgery
دکتر علیرضا وجهی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی
Alireza Vajhi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Diagnostic Imaging
دکتر عزیز قهاری
دکتر عزیز قهاری
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی زخم
Ghahary
Professor,
Specialist: Biology of Wound Healing
Astrid B.M.Rijkenhuizen
Professor,
Specialist: Equine Surgery
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۹