درباره نشریه
ISSN:
0365-3439
eISSN:
2008-9872
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
دی ماه 1317
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
مدیر مسئول:
دکتر علی اسحاقی
سردبیر:
دکتر رسول مدنی
مدیر اجرایی:
دکتر نوید داداشپور دواچی
مدیر اجرایی:
دکتر محی الدین نیرومند
مدیر اجرایی:
سیدعلی اصغر ترابی
تلفن:
026-34509772
دورنگار:
026-34509772
سایت اختصاصی:
archrazi.areeo.ac.ir
نشانی:
کرج، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
صندوق پستی:
148-31975
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/26
مدیر مسئول
دکتر علی اسحاقی
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: فیزیکوشیمی
Ali Eshaghi
Head of Razi Vaccine & Serum Research Institute (RVSRI),
Specialist: Physico-chemistry
مدیر اجرایی
دکتر نوید داداشپور دواچی
استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: بیولوژی تولید مثل دامی
Navid Dadashpour Davachi
Assistant Professor, Razi Vaccine and Serum Research Institute,
Specialist: Animal Reproductive Biology
دکتر محی الدین نیرومند
هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: دامپزشکی
Mohieddin Niroumand
Razi Vaccine & Serum Research Institute (RVSRI),
Specialist: Veterinary
سیدعلی اصغر ترابی
Seyyed Ali Asghar Torabi
سردبیر
دکتر رسول مدنی
استاد بیوشیمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: بیوشیمی کاربردی
Rasoul Madani
Professor, Biochemistry & Proteomics Department,
Specialist: Applied Biochemistry & Immunochemistry
هیات تحریریه
Petrosillo Nicola
National Institute for Infectious Diseases "Lazzaro Spallanzani" Italy,
Specialist: Infectious Diseases
Baratang Alison Lubisi
Agricultural Research Council, South Africa, Head of Virology, Onderstepoort Veterinary Institute,
Specialist: Veterinary Virology
Zeliha Selam oglu
Specialist: Biology
Popoff Michel R
Research Unit "Bactéries anaérobies et Toxines, L'Institute Pasteur, France,
Specialist: Microbiology
Anders Miki Bojesen
Member of European College of Poultry Veterinary Science,
Specialist: Microbiology
دکتر رسول مدنی
استاد بیوشیمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: بیوشیمی کاربردی
Rasoul Madani
Professor, Biochemistry & Proteomics Department,
Specialist: Applied Biochemistry & Immunochemistry
دکتر عباس شفیعی
استاد انستیتو رازی
رشته تخصصی: ویروس شناسی، ویروس شناسی دامپزشکی
Abbas Shafee
Professor at Razi Institute,
Specialist: Virology, Veterinary Virology
دکتر محمدجواد قراگوزلو
دکتر محمدجواد قراگوزلو
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی
Mohammad Javad Ghara Gozlou
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Pathology
دکتر طلعت مختاری آزاد
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Talat Mokhtari Azad
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر سیدمحمد موذنی
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ایمنی شناسی پزشکی، ایمونولوژی سلولی و ملکولی، ایمونولوژی
Seyed Mohammad Moazzeni
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Immunology
دکتر محمدمهدی فیض آبادی
استاد گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Mehdi Feizabadi
Professor, Department of Microbiology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انگل شناسی دامپزشکی، انگل شناسی پزشکی
Abdul Hossein Dalimi Asl
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Veterinary Parasitology, Medical Parasitology
ویراستارفارسی
یوسف شاه علی
رشته تخصصی: بیوشیمی
Yusef Shah Ali
Specialist: Biochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۵