درباره نشریه
ISSN:
2008-0166
eISSN:
E960-9844
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا مرادی
سردبیر:
دکتر محمدنقی فراهانی
مدیرداخلی:
دکتر حمید خانی پور
ویراستار فارسی:
دکتر حمید خانی پور
ویراستار انگلیسی:
دکتر حمید خانی پور
مسئول اشتراک:
خدایی
تلفن:
021-86072730
سایت اختصاصی:
rph.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان خاقانی، شماره 49، ساختمان سمیه، طبقه ششم، دفتر فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی
دورنگار:
021-86072735
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/13
مدیر مسئول
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
ویراستار انگلیسی
دکتر حمید خانی پور
استادیار
رشته تخصصی: روانشناسی
Hamid Khani Poor
Assistant Professor
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر محمدنقی فراهانی
استاد تمام روان شناسی شخصیت گروه روان شناسی/موسسه تحقیقات تربیتی روان شناختی و اجتماعی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
Mohammad Naghi Farahani
Full Professor, psychology
Kharazmi University
Specialist: personality psychology
اعضای تحریریه
دکتر پرویز آزادفلاح
استاد تمام روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس تهران
رشته تخصصی: نوروسایکولوژی، روانشناسی سلامت
Parviz Azadfallah
Full Professor, Psychology
دانشگاه تربیت مدرس تهران
Specialist: Health Psychology, Neuropsychology
دکتر رضا زمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Zamani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر محمدنقی فراهانی
استاد تمام روان شناسی شخصیت گروه روان شناسی/موسسه تحقیقات تربیتی روان شناختی و اجتماعی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
Mohammad Naghi Farahani
Full Professor, psychology
Kharazmi University
Specialist: personality psychology
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی مشاوره
Shokooh Navabinejad
Profesor
Kharazmi University
Specialist: Advice
دکتر حسین کاویانی
استاد تمام
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Kaviani
full Profesor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
ویراستار فارسی
دکتر حمید خانی پور
استادیار
رشته تخصصی: روانشناسی
Hamid Khani Poor
Assistant Professor
Specialist: Psychology
مدیرداخلی
دکتر حمید خانی پور
استادیار
رشته تخصصی: روانشناسی
Hamid Khani Poor
Assistant Professor
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۸