درباره نشریه
ISSN:
2345-4369
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر فریبا یادگاری
سردبیر:
دکتر هاشم شمشادی
مدیر اجرایی:
دکتر اکبر دارویی
تاریخ به‌روزآوری: 1394/08/11
مدیر مسئول
دکتر فریبا یادگاری
دانشیار گروه آموزشی گفتاردرمانی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Fariba Yadegari
Associate Professor, department of speech therapy
University Of Social Welfare And Health Sciences
سردبیر
دکتر هاشم شمشادی
گروه علوم بالینی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: جراحی پلاستیک
Hashem Shemshadi
Department of Clinical Sciences
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Plastic and Reconstructive Surgery.
اعضای تحریریه
جان اورت
جان اورت

دکتر عباس پورشهباز
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Abbas Pourshahbaz
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر شهره جلایی
دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Shohreh Jalaie
Associate Professor Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر سید علی حسینی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر محمدرضا خدایی اردکانی

رشته تخصصی: Psychiatry، Sleep Medicine
Mohammad Reza Khodaie Ardakani

دکتر محمدرضا رضوی
دکتر محمدرضا رضوی

فرین سلیمانی
Research Professor
رشته تخصصی: کودکان
Farin Soleimani

Specialist: Pediatrician
امیر صادقی

Amir Sadeghi

مجتبی عظیمیان
مجتبی عظیمیان

دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر رضا نیلی پور

دانشگاه پیام نور
Reza Nillipour

Payame Noor University
Martine Vanryckeghem
Martine Vanryckeghem
Professor University of Central Florida, US
Specialist: Fluency Disorders
مدیر اجرایی
دکتر اکبر دارویی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Akbar Daroue

University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Speech Therapy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۲