درباره نشریه
ISSN:
1735-8612
eISSN:
2345-4342
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا ایراجیان
سردبیر:
دکتر غلامرضا ایراجیان
مدیر اجرایی:
دکتر رضا میرنژاد
ویراستار فارسی:
دکتر رضا میرنژاد
تلفن:
021-88888615
دورنگار:
021-88888615
سایت اختصاصی:
www.ijmm.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه حقانی، بعد از اتوبان مدرس، پلاک 13 ، کدپستی: 1518857613
صندوق پستی:
1645-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/29
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا ایراجیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: میکروب شناسی پزشکی
Gholam Reza Irajian
Professor Faculty of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology
سردبیر
دکتر غلامرضا ایراجیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: میکروب شناسی پزشکی
Gholam Reza Irajian
Professor Faculty of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology
اعضای تحریریه
دکتر سید عبدالوهاب البرزی
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی، میکروب شناسی ورزشی
Seyed Abdol Vahab Alborzi
Professor Department of Pediatrics
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medicine, Medical Microbiology
دکتر نور امیرمظفری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Nour Amir Mozaffari
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor Molecular Microbiology Research Center
Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
دکتر غلامرضا ایراجیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: میکروب شناسی پزشکی
Gholam Reza Irajian
Professor Faculty of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology
پریسا سادات بدیعی
استاد تمام قارچ شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Parisa Badiee
Full Professor, Mycologist
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Mycology
دکتر رضا رنجبر
استاد
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Reza Ranj Bar
Professor
Specialist: Bacteriology
دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
دکتر حسن شجاعی
استاد مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Hassan Shojaei
Professor Nosocomial Infections Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر افسانه شریفیان
دانشیار پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دستگاه گوارش و هپاتولوژی
Afsaneh Sharifian
Associate Professor Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر محمد کتولی
استاد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Mohammad Katouli
Professor
Specialist: Medical Microbiology
دکتر روحاکسری کرمانشاهی
استاد دانشکده میکروبیولوژی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Rouha Kasra Kermanshahi
Professor Faculty of Microbiology
University of Alzahra
Specialist: Microbiology
دکتر سید حمیدرضا منوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Seyed Hamidreza Monavari
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر رضا میرنژاد
استاد باکتری شناسی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: باکتریولوژی پزشکی
Reza Mirnejad
Professor, bacteriology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
دکتر علیرضا ناطقیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماری عفونی کودکان
Ali Reza Nateghian
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Disease
دکتر ایرج نیکوکار
استاد مرکز تحقیقات بیماریهای ریه التهابی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Iraj Niko Kar
Professor Inflammatory Lung Disease Research Center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر سعید بوذری
استاد گروه زیست شناسی مولکولی
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Saeid Bouzari
Professor Department of Molecular Biology
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Molecular Biology
ویراستار فارسی
دکتر رضا میرنژاد
استاد باکتری شناسی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: باکتریولوژی پزشکی
Reza Mirnejad
Professor, bacteriology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
مدیر اجرایی
دکتر رضا میرنژاد
استاد باکتری شناسی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: باکتریولوژی پزشکی
Reza Mirnejad
Professor, bacteriology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۸