درباره نشریه
ISSN:
1735-8418
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد شیرانی
سردبیر:
دکتر محمد ابویی اردکان
مدیر اجرایی:
زهرا واحد
کارشناس:
سجاد ابویی اردکان
تلفن:
021-66494980
021-66462254
دورنگار:
021-66494980
021-66462254
سایت اختصاصی:
www.aimj.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره 1090، انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
صندوق پستی:
117-13155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/17
مدیر مسئول
دکتر فرهاد شیرانی
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، آرشیوهای الکترونیکی، کارآفرینی اطلاعات، کسب و کارهای دانش بنیان
Farhad Shirani
Information Technology Research Institute, Electronic Business Research Group
Specialist: Information management, Knowledge management, Digital Library, Information entrepreneurship, Digital Archive
سردبیر
دکتر محمد ابویی اردکان
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
Mohammad Abouei Ardakan
Associate Professor College of Management
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر محمد ابویی اردکان
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
Mohammad Abouei Ardakan
Associate Professor College of Management
University of Tehran
دکتر سیروس علیدوستی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات
Sirous Alidousti
Associate Professo Information Science and Technology Research Institute of Iran
Specialist: IT management
جمشید بهشتی
استاد دانشگاه McGill
Jamshid Beheshti
Professor McGill University
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
دکتر آرین قلی پور
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک
Ariyan Gholipour
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resource Management, Sociology of Organizations - Organizational Management - Strategic Management
دکتر کامبیز بدیع
دانشیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
Kambizkambiz Badie
Associate Professor of Telecommunication Research Center of Iran
Specialist: Computer Engineering, Artificial Intelligence
دکتر هاجر ستوده
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم اطلاعات و دانش شناسی
Hajar Sotoudeh
Professor, Knowledge and Information Sciences
University of Shirazu
Specialist: Information Science
دکتر حسن کیانی خوزستانی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hassan Kiyani Khouzaestani
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Information Science and Science
مریم نظری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
رشته تخصصی: مدیریت تجربه - پژوهش و ترویج سواد اطلاعاتی بافتی
Maryam Nazari
Member of faculty member of Iranian Institute of Science and Technology
Specialist: Information Science, Information Literacy, Educational Informatics
مدیر اجرایی
زهرا واحد

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Zahra Vahed

University of Tehran
Specialist: Media management
کارشناس
سجاد ابویی اردکان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۸