درباره نشریه
ISSN:
1735-8418
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد شیرانی
سردبیر:
دکتر محمد ابویی اردکان
مدیر اجرایی:
زهرا واحد
مدیرداخلی:
محمدحسن متوسلی
تلفن:
021-66494980
021-66462254
دورنگار:
021-66494980
021-66462254
سایت اختصاصی:
www.aimj.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره 1090، انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
صندوق پستی:
117-13155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/24
مدیر مسئول
دکتر فرهاد شیرانی
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، آرشیوهای الکترونیکی، کارآفرینی اطلاعات، کسب و کارهای دانش بنیان
Farhad Shirani
Information Technology Research Institute, Electronic Business Research Group,
Specialist: Information management, Knowledge management, Digital Library, Information entrepreneurship, Digital Archive
سردبیر
دکتر محمد ابویی اردکان
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
Mohammad Abouei Ardakan
Associate Professor, College of Management, University of Tehran
هیات تحریریه
دکتر سیروس علیدوستی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات
Sirous Alidousti
Associate Professo, Information Science and Technology Research Institute of Iran,
Specialist: IT management
جمشید بهشتی
استاد دانشگاه McGill
Jamshid Beheshti
Professor, McGill University,
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
دکتر آرین قلی پور
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک
Ariyan Gholipour
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Human Resource Management, Sociology of Organizations - Organizational Management - Strategic Management
دکتر کامبیز بدیع
دانشیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
KambizKambiz Badie
Associate Professor of Telecommunication Research Center of Iran,
Specialist: Computer Engineering, Artificial Intelligence
دکتر هاجر ستوده
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم اطلاعات و دانش شناسی
Hajar Sotoudeh
University of Shirazu
Specialist: Information Science
دکتر حسن کیانی خوزستانی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hassan Kiyani Khouzaestani
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Information Science and Science
مریم نظری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
رشته تخصصی: مدیریت تجربه - پژوهش و ترویج سواد اطلاعاتی بافتی
Maryam Nazari
Member of faculty member of Iranian Institute of Science and Technology,
Specialist: Information Science, Information Literacy, Educational Informatics
مدیر اجرایی
زهرا واحد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Zahra Vahed
University of Tehran
Specialist: Media management
مدیرداخلی
محمدحسن متوسلی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت تحول
Mohammad Hassan Motevaseli
University of Tehran
Specialist: Change Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۸