درباره نشریه
ISSN:
1735-8027
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1385
وضعیت انتشار:
از ابتدای سال 95 به دو مجله با نام های «مجله زبان فارسی و گویش های ایرانی» و «مجله نقد و نظریه ادبی» تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا نیکویی
سردبیر:
دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
مدیرداخلی:
دکتر رضا چراغی
ویراستار فارسی:
دکتر محمدکاظم یوسف پور
تلفن:
013-33690590
دورنگار:
013-33690590
سایت اختصاصی:
adab.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صندوق پستی:
3988-41635
تاریخ به‌روزآوری: 1395/02/26
مدیر مسئول
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Moharram Kishe Khaleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر بهزاد برکت
دانشیار ادبیات تطبیقی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی
English Department, University of Guilan, Rasht, Iran
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، English Literature
Behzad Barekat
Associate Professor, English Department
English Department, University of Guilan, Rasht, Iran
Specialist: Comparative Literature, English Literature
دکتر کریستف بالایی
دکتر کریستف بالایی

دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Moharram Kishe Khaleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسن رضایی باغ بیدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Hasan Rezaei bagh Bidi
Professor
University of Tehran
Specialist: Culture and ancient languages
دکتر احمد رضی
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Razi
Full Professor, Persian language and literature, Faculty of Literature and Foreign Languages
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ایران کلباسی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Iran Kalbasi
Professor
احمد سمیعی گیلانی
احمد سمیعی گیلانی

Ahmad Samie Gilani

دکتر علی محمد موذنی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Ali Mohammad Moazeni
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تقی وحیدیان کامیار
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Vahidian Kam Yar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
دکتر محمدکاظم یوسف پور
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Kazem Yoosef Pour
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
دکتر رضا چراغی
استادیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۷