درباره نشریه
ISSN:
2588-2546
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر عبدالجواد طاهری زاده
سردبیر:
دکتر اسماعیل بابلیان
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
کارشناس:
دکتر مرجان حمدالهی
تلفن:
021-86072787
سایت اختصاصی:
mmr.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 43، نشریه علوم دانشگاه خوارزمی، ، کدپستی: 1571914911
صندوق پستی:
3587-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/28
مدیر مسئول
دکتر عبدالجواد طاهری زاده
استاد گروه ریاضی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات
Abdoljavad Taherizadeh
Professor, Department of Mathematics, Kharazmi University
Specialist: Mathematics
سردبیر
دکتر اسماعیل بابلیان
استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آنالیز عددی
Esmail Babolian
Professor, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Kharazmi University
Specialist: numerical analysis
هیات تحریریه
دکتر یدالله اردوخانی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: ریاضیات
Yadollah Ordokhani
Professor, University of Alzahra
Specialist: Mathematics
دکتر اسماعیل بابلیان
استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آنالیز عددی
Esmail Babolian
Professor, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Kharazmi University
Specialist: numerical analysis
دکتر مجید سلیمانی دامنه
دانشیار گروه ریاضی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضیات
Majid Soleimani Damaneh
Associate Professor, Majid Solemani Dameneh, University of Tehran
Specialist: Mathematics
دکتر عبدالجواد طاهری زاده
استاد گروه ریاضی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات
Abdoljavad Taherizadeh
Professor, Department of Mathematics, Kharazmi University
Specialist: Mathematics
دکتر حکیمه ماهیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضی محض، آنالیز تابعی
Hakimeh Mahyar
Kharazmi University
دکتر عین الله پاشا
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آمار
Einollah Pasha
Professor, Kharazmi University
Specialist: Statistics
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
استاد گروه ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات، ریاضیات ، تحقیقات عملیاتی ، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها DEA ، بهره وری
Farhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor, Department of Applied Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics - Operational Research, Mathematics, Operation Research, Data Envelopment Analysis DEA, Efficiency
دکتر حسین ذاکری
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات
Hossein Zakeri
Professor, Kharazmi University
Specialist: Mathematics
دکتر امیر دانشگر
استاد گروه علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: کامبیاتوریک ، علوم کامپیوتر
Amir Daneshgar
Professor, Department of Mathematical Sciences, Sharif University of Technology
Specialist: Combinatorics, Computer science
دکتر فرشته سعدی
استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آنالیز ریاضی (آنالیز عملکردی)
Fereshteh Saady
Professor, School of Mathematical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Mathematical Analysis (Functional Analysis)
دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار
Mohammad Qasem Vahidi Asl
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics
مدیر اجرایی
فاطمه ترابی
دانشگاه خوارزمی
Fatemeh Torabi
Kharazmi University
کارشناس
دکتر مرجان حمدالهی
دکتر مرجان حمدالهی
Marjan Hamdollahi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۲