درباره نشریه
ISSN:
2251-6778
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
مدیر مسئول:
مهندس محمدحسین دهقان
سردبیر:
مهندس محمدحسین دهقان
تلفن:
021-22883504
021-22883505
دورنگار:
021-22885651
سایت اختصاصی:
www.yazdabook.com
نشانی:
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچه ی ستاری، شماره 22، ساختمان یزدا
سامانه پیام کوتاه:
10009124480416
اشتراک:
تلفن:
021-22883504
021-22883505
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۰