درباره نشریه
eISSN:
2008-2207
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمد جهانی
سردبیر:
دکتر اردشیر قوام زاده
مدیر اجرایی:
هاجر نصیری
ویراستار انگلیسی:
سارا سمیعی
ویراستار انگلیسی:
نوشین نائمی
تلفن:
021-88220060
دورنگار:
021-88220060
سایت اختصاصی:
ijhoscr.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر، بیمارستان شریعتی، مرکز تحقیقات هماتولوژی-انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی، طبقه سوم، ، کدپستی: 1411713131
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/16
مدیر مسئول
دکتر محمد جهانی
دکتر محمد جهانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مرکز تحقیقات پیوند سلول های بنیادی و خون شناسی و سلول های بنیادی
Mohammad Jahani
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center
سردبیر
دکتر اردشیر قوام زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی
Ardeshir Ghavamzadeh
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Haematology Oncology
اعضای تحریریه
Tzeon Jye Chiou
Tzeon Jye Chiou
Professor
Specialist: Transfusion Medicine
دکتر بابک بهار
دکتر بابک بهار
استادیار مرکز تحقیقات پیوند سلول های بنیادی و خون شناسی و سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Babak Bahar
Assistant Professor Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Jaap Jan Boelens
Jaap Jan Boelens
Professor
Specialist: Pediatrician-Oncologist
Thomas Buechner
Thomas Buechner
Professor
Specialist: Hematology and Oncology
دکتر سید حمیدالله غفاری
دکتر سید حمیدالله غفاری
دانشیار مرکز تحقیقات پیوند سلول های بنیادی و خون شناسی و سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: خون شناسی-آنکولوژی
Seyed Hamidollah Ghaffari
Associate Professor Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology-Oncology
دکتر امیرعلی حمیدیه
استاد مرکز تحقیقات پیوند سلول های بنیادی و خون شناسی و سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتولوژی هماتولوژی اطفال کودکان
Amir Ali Hamidieh
Professor Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology Oncology
Wolfgang Hinterberger
Wolfgang Hinterberger
Professor
 He Huang
He Huang
Professor
Hans Jochem Kolb
Hans Jochem Kolb
Professor
Young Ho Lee
Young Ho Lee
Professor
Tohru Masaoka
Tohru Masaoka

دکتر سید اسدالله موسوی
استادیار مرکز تحقیقات پیوند سلول های بنیادی و خون شناسی و سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: خون شناسی-آنکولوژی، خون و سرطان بالغین
Seyed Asadollah Mousavi
Assistant Professor Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology-Oncology, Adult blood and cancer
Shinichiro Okamoto
Shinichiro Okamoto
Professor
Christina Peters
Christina Peters
Professor
دکتر مانی رمزی
استاد گروه هماتولوژی و انکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: هماتولوژی و انکولوژی
Mani Ramzi
Professor Department of Hematology and Oncology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Hematology and Oncology
Tapan Saikia
Tapan Saikia

Specialist: Medical Oncology
Alok Srivastava
Alok Srivastava

Specialist: Stem Cell
دکتر مسعود ستوده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای گوارشی
Masoud Sotoudeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Digestive Disease
دکتر سید محمد توانگر
استاد گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Seyed Mohammad Tavangar
Professor Pathology Department
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
ویراستار انگلیسی
سارا سمیعی
سارا سمیعی
مرکز تحقیقات پیوند سلول های بنیادی و خون شناسی و سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مشاور انکولوژیست رادیولوژی
Sara Samiee
Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncologist Consultant
نوشین نائمی
نوشین نائمی

رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Nooshin Naemi

Specialist: Translation Studies
مدیر اجرایی
هاجر نصیری
هاجر نصیری

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hajar Nasiri
Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۸