درباره نشریه
ISSN:
2251-7294
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر لاریجانی
سردبیر:
دکتر محمدحسین عبداللهی
تلفن:
021-64122319
021-66959104
سایت اختصاصی:
www.sciencedirect.com/science/journal/22517294
نشانی:
تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ به‌روزآوری: 1395/03/07
مدیر مسئول
محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
سردبیر
محمدحسین عبداللهی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
رشته تخصصی: روان شناسی شناختی
Mohammad Hosein Abdollahi
Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University
Specialist: psychology of human behavior
هیات تحریریه
فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor, Health policy Research center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
مهدی بلالی مود
استاد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
 Brent
Brent
دکتر  دعوتچی
دعوتچی
احمدرضا دهپور
استاد
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر رسول دیناروند
رسول دیناروند
Rassoul Dinarvand
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محسن فروردین
محسن فروردین
دکتر اکبر فتوحی
اکبر فتوحی
استاد دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Akbar Fotouhi
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
علی اکبر حق دوست
استاد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
A. Wallace Hayes
A. Wallace Hayes
دکتر  هنری
هنری
 Jairajpuri
Jairajpuri
دکتر عبدالمحمد کجباف زاده
عبدالمحمد کجباف زاده
دکتر ابوالفتح لامعی
ابوالفتح لامعی
استاد گروه بیماری های عفونی و گرمسیری
Abolfath Lamei
Professor, Infectious and tropical diseases, Urmia University of Medical Sciences
دکتر سیدرضا مجدزاده
سیدرضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
دکتر حسین ملک فضلی
حسین ملک فضلی
رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
Reza Malekzadeh
Professor, Digestive Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
دکتر مجتبی مجتهدزاده
مجتبی مجتهدزاده
استاد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Mojtaba Mojtahedzadeh
Professor, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: linical Pharmacy
علی اکبر موسوی موحدی
رشته تخصصی: بیوفیزیکی-شیمی
Ali Akbar Moosavi Movahedi
University of Tehran
Specialist: Biophysical-chemistry
دکتر ایرج نبی پور
ایرج نبی پور
استاد داخلی
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Iraj Nabipour
Professor, Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر عمران محمدرزاقی
عمران محمدرزاقی
دانشیار
رشته تخصصی: Psychiatry
Omran Mohammad Razzaghi
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر سعید سرکار
سعید سرکار
استاد
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Saeed Sarkar
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
عباس شفیعی
استاد انستیتو رازی
رشته تخصصی: ویروس شناسی، ویروس شناسی دامپزشکی
Abbas Shafee
Professor at Razi Institute,
Specialist: Virology, Veterinary Virology
عماد تاج خورشید
استاد
رشته تخصصی: بیوشیمی
Emad Taj Khorshid
Professor,
Specialist: Biochemistry
سیدضیاءالدین تابعی
استاد
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics
 Tsatsakis
Tsatsakis
دکتر محمد واسعی
محمد واسعی
استاد گروه پاتولوژی
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mohammad Vasei
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
 Wexler
Wexler
دکتر علیرضا یلدا
علیرضا یلدا
دکتر  یاسمی
یاسمی
شهرام یزدانی
استاد
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۲