درباره نشریه
ISSN:
2008-2576
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا هادیان رسنانی
سردبیر:
دکتر غلامرضا علیایی
دستیار سردبیر:
دکتر شهره جلائی
دستیار سردبیر:
دکتر خدیجه اوتادی
مدیر اجرایی:
دکتر سعید طالبیان مقدم
کارشناس:
سهیلا دولتی
تلفن:
021-77644937
دورنگار:
021-77644937
سایت اختصاصی:
jmr.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، پیج شمیران، نبش خیابان صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
صندوق پستی:
316-16115
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/06
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا هادیان رسنانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohammad Reza Hadian
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
سردبیر
دکتر غلامرضا علیایی
استاد گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Gholam Reza Olyaei
Professor, Physiotherapy group, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دستیار سردبیر
دکتر شهره جلائی
دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Shohreh Jalaie
Associate Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر خدیجه اوتادی
Khadijeh Otadi
هیات تحریریه
دکتر پروین راجی
دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کار درمانی
Parvin Raji
School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
دکتر علیرضا کریمی یزدی
استاد گوش وحلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Karimi Yazdi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر سیامک بشردوست تجلی
Siamak Bashardoost Taj
دکتر حسین باقری
استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مواد دندانی
Hossein Bagheri
Assistant Professor, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Dental Materials
مدیر اجرایی
دکتر سعید طالبیان مقدم
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Saeid Talebian Moghaddam
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
کارشناس
سهیلا دولتی
Soheila Dowlati
شنوایی شناسی
هیات تحریریه
دکتر جمیله فتاحی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jamileh Fattahi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر رضا حسین آبادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Hosein Abadi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر نعمت الله روح بخش
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nematollah Rooh Bakhsh
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فرزانه ضمیری عبداللهی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farzaneh zamiri Abdollahi
Tehran University of Medical Sciences
الکتروفیزیولوژی
هیات تحریریه
دکتر
Ronald Baxendale
University of Glasgow, Scotland, UK,
اختلالات عصبی،اسکلتی عضلانی واسکلتی
هیات تحریریه
دکتر طناز احدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Tannaz Ahadi
Iran University of Medical Sciences
اختلالات عصبی، اسکلتی عضلانی و اسکلتی
هیات تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر فرزاد فاتحی
دانشیار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عصب شناسی
Farzad Fatehi
Associate Professor, Neurology Department, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر بیژن فروغ
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Bijan Forough
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
دکتر کوروش منصوری
دکتر کوروش منصوری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Kourosh Mansoori
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
دکتر سیدپژمان مدنی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Seyyed Pejman Madani
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
دکتر غلامرضا رییسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Gholam Reza Raeesi
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
کاردرمانی
هیات تحریریه
دکتر مهدی علیزاده زارعی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Ali Zadeh Zarei
Iran University of Medical Sciences
دکتر مالک امینی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کار درمانی
Malek Amini
School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
دکتر
Margo Holm
University of Pittsburg, Pittsburgh, United States,
دکتر سیدعلی حسینی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر محمد خیاط زاده
دکتر محمد خیاط زاده
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mohammad Khayyat Zadeh
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سیده تهمینه موسوی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyedeh Tahmineh Moosavi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهدی رصافیانی
دکتر مهدی رصافیانی
دانشیار گروه آموزشی کاردرمانی و مرکزتحقیقات سالمندی، مرکز تحقیقات سلامت، دانشگاه کویت، کویت. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: کاردرمانی
Mehdi Rasafiani
Associate Professor, Occupational Therapy Department and Iranian Research Center on Aging.Health Sciences Research Center, Kuwait University, Kuwait., University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Occupational Therapy
دکتر حمیدرضا رستمی
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کار درمانی
Hamid Reza Rostami
Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
بینایی سنجی
هیات تحریریه
دکتر عباس عظیمی خراسانی
استاد دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اپتومتری
Abbas Azimi Khorasani
Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Optometry
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپتومتری - فیزیک پزشکی، بینایی سنجی
Ebrahim Jafar Zadeh Pur
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Opto-Meter - Medical Physics
دکتر علیرضا جعفری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Reza Jafari
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر هاله کنگری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Haleh Kangari
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عبدالله فرزانه
دکتر عبدالله فرزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Abdollah Farzaneh
Iran University of Medical Sciences
دکتر علی نورائی نژاد
دکتر علی نورائی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Nooraee Nejad
Tehran University of Medical Sciences
فیزیوتراپی
هیات تحریریه
دکتر
Jan Dommerholt
Associate Professor, Bethesda Physiocare, USA,
دکتر
Pablo Herrero Gallego
Universidad San Jorge, Zaragoza, Spain,
دکتر کاظم مالمیر
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Kazem Mal Mir
Tehran University of Medical Sciences
دکتر صوفیا نقدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sofia Naghdi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سعید طالبیان مقدم
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Saeid Talebian Moghaddam
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر کامران توکل
دکتر کامران توکل
Kamran Tavakkol
University of Maryland, Baltimore, Baltimore, United States,
دکتر زینت آشناگر
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zinat Ashna Gar
Tehran University of Medical Sciences
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
استاد گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Ismail Ebrahimi Takamjani
Professor, Department of Physiotherapy, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر حسین باقری
استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مواد دندانی
Hossein Bagheri
Assistant Professor, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Dental Materials
دکتر امیرهوشنگ بختیاری
استاد دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Amir Hoshang Bakhtiari
Professor, Faculty of Rehabilitation, Semnan University Medical Sciences
دکتر محسن رازقی
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohsen Razeghi
Professor, School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر اصغر رضاسلطانی
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Asghar Reza Soltani
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: فيزيوتراپي
دکتر آزاده شادمهر
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Azadeh Shad Mehr
Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا علیایی
استاد گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Gholam Reza Olyaei
Professor, Physiotherapy group, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر نورالدین نخستین انصاری
دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: توانبخشی
Noureddin Nakhostin Ansari
School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر محمدرضا هادیان رسنانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohammad Reza Hadian
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
ارتز پروتز
هیات تحریریه
دکتر غلامرضا امینیان
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پروتز
Gholam Reza Aminian
School of Rehabilitation Sciences, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Prosthesis
دکتر مختار آذرپور
دکتر مختار آذرپور
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Mokhtar Azar Pour
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر مینا آروین
دکتر مینا آروین
Mina Arvin
Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Netherlands,
دکتر طاهر بابایی
دکتر طاهر بابایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Taher Babaee
Iran University of Medical Sciences
دکتر آرزو اشراقی
دکتر آرزو اشراقی
استاد
رشته تخصصی: ارتوز و پروتز
Arezoo Eshraghi
Professor, University of Salford, Salford, England,
Specialist: Orthosis and Prosthetics
دکتر سعید فروغانی
دکتر سعید فروغانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Saeed Forooghani
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حسین قلی زاده
Hosein Gholi Zadeh
University of Malaya, Kuala lumpur, Malaysia,
دکتر
Edmond Lou
University of Alberta, Edmonton, Canada,
دکتر
Wong Mansang
Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, china,
دکتر ابراهیم صادقی دمنه
دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Ebrahim Sadeghi Demneh
Associate Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
دکتر حسن سعیدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hasan Saeedi
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی کریمی
دانشیار School of Rehabilitation Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Mohammad Taghi Karimi
Associate Professor, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
گفتاردرمانی
هیات تحریریه
دکتر مهدی بختیار
دکتر مهدی بختیار
Mehdi Bakhtiar
Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China,
دکتر جلال بختیاری
استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی و رادیولوژی
Jalal Bakhtiari
Emeritus Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery and Radiology
دکتر هوشنگ دادگر
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hooshang Dad Gar
Tehran University of Medical Sciences
دکتر اکبر داروئی
دکتر اکبر داروئی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Akbar Daroue
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر یلدا کاظمی نجف آبادی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Yalda Kazemi Najaf Abadi
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سیداحمدرضا خاتون آبادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyed Ahmad Reza Khatoon Abadi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیده مریم خدامی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyedeh Maryam Khoddami
Tehran University of Medical Sciences
دکتر زهرا سلیمانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Zahra Soleymani
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر فریبا یادگاری
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Fariba Yadegari
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
بیومکانیک
هیات تحریریه
دکتر محمد پرنیان پور
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیومکانیک
Mohammad Parnian Pour
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Biomechanics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۸