درباره نشریه
ISSN:
1735-8132
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر رضا صفدری
سردبیر:
دکتر ناهید عین اللهی
مدیر اجرایی:
زینب رجب نژاد
تلفن:
021-66954233
دورنگار:
021-66954233
سایت اختصاصی:
payavard.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شهید شفیعی، پلاک 19، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، طبقه سوم، دفتر مجله پیاورد سلامت، ، کدپستی: 1417864513
صندوق پستی:
14155-6183
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/02
مدیر مسئول
دکتر رضا صفدری
استاد پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Reza Safdary
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
سردبیر
دکتر ناهید عین اللهی
هیات تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر وحید چنگیزی
دکتر وحید چنگیزی
دکتر غلامرضا حسن زاده
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتومی
Gholam Reza Hasanzadeh
Associate Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Zahid Hussain Khan
Zahid Hussain Khan
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthetist and specialist specialist
دکتر لادن حسینی گوهری
دکتر حسین درگاهی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Hosein Dargahi
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
دکتر فرهاد ذاکر
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: خون شناسی
Farhad Zaker
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology
دکتر مصطفی رضاییان
استاد گروه انگل شناسی پزشکی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mostafa Rezaeian
Professor, Department of Medical Parasitology and Mycology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر حجت زراعتی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Hojjat Zeraati
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر محمدکاظم شریفی یزدی
دکتر محمدکاظم شریفی یزدی
استاد مرکز تحقیقات بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوز) دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Mohammad Kazem Sharifi Yazdi
Professor, Zoonosis Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر رضا صفدری
استاد پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Reza Safdary
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر حمید عبداللهی
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی درختان میوه/ گلابی/ سیب/ به، باغبانی
Hamid Abdollahi
Associate Professor,
Specialist: Gardening
دکتر ناهید عین اللهی
دکتر سیدجواد قاضی میرسعید
دانشیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Seyyed Javad Ghazi Mirsaeed
Associate Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Librarianship and Information
دکتر احمد قره باغیان
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمینوهماتولوژی بالینی
Ahmad Gharehbaghian
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Immunohematology
دکتر سیدجمال الدین طبیبی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Seyed Jamaledin Tabibi
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Higher Education Management
دکتر سیدرضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
دکتر فاطمه نادعلی
دکتر فاطمه نادعلی
دکتر علی نشاسته ریز
استاد
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
دکتر مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor, School of Public Health and Environmental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
ویراستارفارسی
مهدی داداشی آرانی
مهدی داداشی آرانی
زینب رجب نژاد
زینب رجب نژاد
ویراستار انگلیسی
دکتر نسرین دشتی
احمدرضا فرزانه نژاد
احمدرضا فرزانه نژاد
مدیر اجرایی
زینب رجب نژاد
زینب رجب نژاد
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۱