درباره نشریه
ISSN:
1735-8132
دوره انتشار:
دوماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر رضا صفدری
سردبیر:
دکتر ناهید عین اللهی
مدیر اجرایی:
زینب رجب نژاد
ویراستار فارسی:
دکتر مهدی داداشی آرانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر نسرین دشتی
ویراستار فنی:
زینب رجب نژاد
تلفن:
021-66954233
دورنگار:
021-66954233
سایت اختصاصی:
payavard.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شهید شفیعی، پلاک 19، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، طبقه سوم، دفتر مجله پیاورد سلامت، ، کدپستی: 1417864513
صندوق پستی:
14155-6183
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/06
مدیر مسئول
دکتر رضا صفدری
استاد پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Reza Safdary
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
سردبیر
دکتر ناهید عین اللهی

اعضای تحریریه
دکتر شعبان علیزاده
دکتر شعبان علیزاده

دکتر حسن اشرفی ریزی
دانشیار مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Hassan Ashrafi Rizi
Associate Professor Health Information Technology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information
دکتر علی دباغ

Ali Dabbagh

دکتر مهرداد فرزندی پور
استاد مدیریت اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Mehrdad Farzandipour
Professor, Depatment of Health Information Technology and Management
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
مرجان قاضی سعیدی
دانشیار رشته مدیریت اطلاعات سلامت ، گروه مدیریت اطلاعات سلامت ، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Marjan Ghazi Saeedi
Associate Professor, Health Information Department
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health information Management
دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی
استادیار
Molukosadat Hoseini Beheshti
Assistant Professor
دکتر فرحزاد جباری آزاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ایمونولوژی بالینی و آلرژی
Farahzad Jabbari Azad
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Immunology and Allergy
دکتر رضا خواجویی
استاد گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Reza Khajouei
Professor, Department of Health Information Sciences, Faculty of Management and Medical Informaton Sciences
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر محمد محبوبی
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Mohammad Mahboubi
Associate Professor, Abadan Faculty of Medical Sciences
Abadan University Of Medical Scinces
Specialist: Health Care Management
دکتر علی اکبر موثق پور اکبری
دکتر علی اکبر موثق پور اکبری

میترا نوربخش
دانشیار بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mitra Nourbakhsh
Associate Professor, Biochemistry
Iran University of Medical Sciences
دکتر فرحناز صدوقی
دانشیار دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Farahnaz Sadoughi
Associate Professor School of Health Information Management and Technology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر مجید صفا
دکتر مجید صفا

دکتر مریم شکفته
دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Maryam Shekofteh
Associate Professor, Department of Medical Library and Information Science
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Science
دکتر مسعود سلیمانی دودران
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Masoud Soleimani Dodaran
Associate Professor Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر مروت طاهری کلانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Morovat Taherikalani
professor Razi Herbal Medicines Research Center
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Labratory and Medical Microbiology
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر وحید چنگیزی
دکتر وحید چنگیزی

دکتر حسین درگاهی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Hosein Dargahi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
دکتر فرهاد ذاکر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: خون شناسی
Farhad Zaker
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر سید رضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor School of Public Health and Environmental Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
ویراستار فارسی
دکتر مهدی داداشی آرانی
دکتر مهدی داداشی آرانی

ویراستار انگلیسی
دکتر نسرین دشتی

ویراستار فنی
زینب رجب نژاد
زینب رجب نژاد

مدیر اجرایی
زینب رجب نژاد
زینب رجب نژاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۲