درباره نشریه
ISSN:
1735-5702
eISSN:
2251-712X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول:
دکتر صدیق رئیسی
سردبیر:
دکتر رسول نورالثنا
مدیرداخلی:
علیرضا رشیدی کمیجان
سایت اختصاصی:
jiei.azad.ac.ir
تلفن:
021-88347422
نشانی:
تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک 45، طبقه 3 ، کدپستی: 1584743311
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/27
مدیر مسئول
دکتر صدیق رئیسی
استاد مهندسی صنایع، دانشکده صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، شبیه سازی کامپیوتری، مهندسی کیفیت، قابلیت اطمینان، مدیریت ریسک، آمار مهندسی
Sadigh Raissi
Professor, Industrial Engineering
South Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering, Computer Simulation, Reliability engineering, Quality function deployment, Risk Management, Engineering Statistics
سردبیر
دکتر رسول نورالثنا
دکتر رسول نورالثنا

اعضای تحریریه
دکتر احمد ماکویی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طرح تولید، تحقیق در عملیات
Ahmad Makui
Professor, school of industrial engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Engineering, Production Planning, Operations Research
مجید جرایدی

Majid Jaraiedi

دکتر سعید ذوالفقاری

Saeed Zolfaghari

دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر هاشم محلوجی

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Hashem Mahlooji

Sharif University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
دکتر کامران پی نبر
استادیار
Kamran Pey Nabar
Assistant Professor
دکتر آرمند بابلی

رشته تخصصی: طراحی و مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت پایدار زنجیره تامین ، بهینه سازی و هماهنگی ، طراحی کارخانه
Armand Baboli

Specialist: Supply chain design and management, sustainable supply chain management, Optimization and coordination, Factory design
Jesus Domech More
Jesus Domech More

Kuen Suan Chen
Kuen Suan Chen

Florica Luban
Florica Luban

دکتر محمدجعفر تارخ
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Mohammad Jafar Tarokh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Information Technology
دکتر رسول حاجی
دکتر رسول حاجی

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Rassoul Haji

Sharif University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
دکتر سید جعفر سجادی
دکتر سید جعفر سجادی

Seyed Jafar Sadjadi

دکتر محمود شفیعی
دکتر محمود شفیعی

Mahmood Shafiee
Cranfield University at England
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
کاوه خلیلی دامغانی
عضو هیات علمی
Kaveh Khalili Damghani

دکتر اشکان حافظ الکتب
واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ashkan Hafezalkotob
Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر وحیدرضا قضاوتی

Vahidreza Ghezavati

دکتر امیرعباس شجاعی

Amir Abbas Shojaie

دکتر عطاالله طالعی زاده
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زنجیره تامین، کنترل موجودی، بهینه سازی درآمد، مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی
Ataollah Taleizadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Supply chain, inventory control, revenue optimization, Engineering of social and economic systems
مدیرداخلی
علیرضا رشیدی کمیجان
علیرضا رشیدی کمیجان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Alireza Rashidi Komijan
Department of Industrial Engineering
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Optimization
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۹