درباره نشریه
ISSN:
2588-5618
eISSN:
2588-6622
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 86
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر:
دکتر حسن بادینی
دبیراجرایی:
سحر صادقی
تلفن:
021-61112530
دورنگار:
021-61112530
سایت اختصاصی:
jlq.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دفتر مجله، ، کدپستی: 1417614411
صندوق پستی:
6448-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/05

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385 منتشر و از آن پس در قالب دو نشریه فصلنامه حقوق و فصلنامه سیاست منتشر شد. فصلنامه حقوق نیز از سال 93 به سه مجله به نام های فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی و نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی و نشریه مطالعات حقوق عمومی تفکیک شده است.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا تخشید
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Reza Takhshid
Assistant Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر حسن بادینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hassan Badini
Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
اعضای تحریریه
دکتر عباس قاسمی حامد
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Ghasemi Hamed
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر پژمان محمدی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Pejman Mohammadi
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Private law
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
دکتر منصور امینی
دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mansour Amini
School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
حسن جعفری تبار
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hassan Jafaritabar
Associate Professor
University of Tehran
دکتر سعید حبیبا
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Saeed Habiba
Professor, Private and Islamic Law Department
University of Tehran
Specialist: Intellectual Property Rights
دکتر عبدالله شمس
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abdollah Shams
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر مرتضی شهبازی نیا
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Morteza Shahbazinia
Associate Professor School of Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
دکتر عباس کریمی
استاد گروه جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Karimi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Private law
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دبیراجرایی
سحر صادقی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پژوهش علوم اجتماعی
Sahar Sadeghi
Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: پژوهش علوم اجتماعي
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۷