درباره نشریه
ISSN:
1735-9678
eISSN:
1735-9686
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر 86
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم متقی
سردبیر:
دکتر سعیده لطفیان
دبیراجرایی:
دکتر رکسانا نیکنامی
دبیراجرایی:
ملیحه علی
تلفن:
021-61112530
دورنگار:
021-61112530
سایت اختصاصی:
jpq.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دفتر مجله، ، کدپستی: 1417614411
صندوق پستی:
6448-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/26
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
سردبیر
دکتر سعیده لطفیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Saeedeh Lotfian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر سید داود آقایی
استاد تمام گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای
Seyyed Davood Aghaee
Full Professor, Regional Studies Group
University of Tehran
Specialist: Regional Studies
دکتر ابراهیم برزگر
استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
Professor, fa
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر الهام رسولی ثانی آبادی

دانشگاه یزد
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Elham Rasouli Sani Abadi

University of Yazd
Specialist: International Relations
دکتر اصغر کیوان حسینی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Keyvan Hoseini
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
دکتر عباس مصلی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Mossala Nejad
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر سعیده لطفیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Saeedeh Lotfian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر مهدی براتعلی پور

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mehdi Barat Ali Pour

University of Tehran
Specialist: political science
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر فرهاد عطایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی گروه روابط بین الملل
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی
Farhad Atai
Professor, International Relations Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Regional Studies Middle East Central Asia
دکتر میرفردین قریشی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mir Fardin Ghoreyshi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دبیراجرایی
دکتر رکسانا نیکنامی
استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات اروپا، روش پژوهش در مطالعات منطقه ای، سیاست خارجی اروپا
Roxana Niknami
Assistant Professor, Regional Studies Department, Faculty of Law & Political Science
University of Tehran
ملیحه علی
کارشناس پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
Maliheh Ali
Research Expert Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۶۵