درباره نشریه
ISSN:
1735-9678
eISSN:
1735-9686
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
مهر 86
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر:
دکتر عبدالرحمان عالم
دبیراجرایی:
ملیحه علی
تلفن:
021-61112530
دورنگار:
021-61112530
سایت اختصاصی:
jpq.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دفتر مجله، ، کدپستی: 1417614411
صندوق پستی:
6448-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/10

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385 منتشر می شد و از آن پس در قالب دو نشریه فصلنامه حقوق و فصلنامه سیاست منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا تخشید
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Reza Takhshid
Assistant Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر عبدالرحمان عالم
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abdolrahman Alem

University of Tehran
Specialist: Political science
اعضای تحریریه
دکتر سید داوود آقایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای
Seyed Davood Aghaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Regional Studies
دکتر ابراهیم برزگر
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر الهام رسولی ثانی آبادی

دانشگاه یزد
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Elham Rasouli Sani Abadi

University of Yazd
Specialist: International Relations
دکتر علی اصغر کیوان حسینی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Asghar Keyvan Hoseini
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
دکتر عباس مصلی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Mossala Nejad
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر مهدی براتعلی پور

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mehdi Barat Ali Pour

University of Tehran
Specialist: political science
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies
Specialist: International Relations
دکتر فرهاد عطایی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Farhad Ataee
Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Relations
داوود فیرحی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Davood Feirahi

University of Tehran
دکتر میرفردین قریشی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mir Fardin Ghoreyshi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر حمیرا مشیرزاده
دانشیار روابط بین الملل
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: وابط بین الملل، علوم سیاسی
Homeira Moshirzadeh
Associate professor International relations
University of Tehran
Specialist: International relation, political science, International Relations
حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
دبیراجرایی
ملیحه علی
کارشناس پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
Maliheh Ali
Research Expert Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۰۱