درباره نشریه
ISSN:
1735-8566
eISSN:
2383-0883
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
سردبیر:
دکتر غلامرضا لشکری پور
مدیر اجرایی:
دکتر جعفر رهنماراد
تلفن:
054-33419426
دورنگار:
054-33419426
سایت اختصاصی:
geotech.iauzah.ac.ir
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ، کدپستی: 9816743545
تاریخ به‌روزآوری: 1399/08/05
سردبیر
دکتر غلامرضا لشکری پور
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Gholam Reza Lashkaripur
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
اعضای تحریریه
اکبر قاضی فرد
استاد
دانشگاه اصفهان
Akbar Ghazifard
professor Department of Geology
University of Isfahan
Specialist: Geo-environmental Engineering
رضا درخشانی
دانشیار
Reza Derakhshani
Associate Professor Department of Earth Science, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands
Specialist: Environmental Geology
داوود جهانی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Davod Jahani
Associate Professor Department of Geology
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Geology
دکتر رحیم دبیری
دانشیار واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پتروگرافی و ژئوشیمی
Rahim Dabiri
Associate Professor Mashhad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Petrology & Geochemistry
دکتر امیر رئوف
استادیار
Amir Raoof
Assistant Professor Utrecht University, Utrecht, Netherlands
Specialist: Engineering Geology (Porous media)
محمد آذرافزا

Mohammad Azarafza
Department of Civil Engineering, Hacettepe University, Ankara, Turkey
Specialist: Geotechnical Engineering
نادر سعادت خواه

Nader Saadatkhah
Division of Dynamics of the Ocean Floor, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Kiel, Germany
Specialist: Geotechnical Engineering
کاظم شعبانی گراجی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Kazem Shabani Goraji
Assistant Professor Department of Geology
Zahedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Sedimentology
امیرحمزه کیخواه
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Amir Hamzeh Keykha
Assistant professor Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Zahedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Civil Engineering
دکتر علی ارومیه ای
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیک
Ali Uroomiei
Professor School of Basic Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Engineering Geology, geotechnic
دکتر محسن پورکرمانی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تکتونیکی
Mohsen Pour Kermani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Tectonic
دکتر فریدون خسروی
استادیار واحد زاهدان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Fereydoon Khosravi
Assistant Professor Zahedan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Engineering Geology
دکتر کاظم شعبانی گورجی
دکتر کاظم شعبانی گورجی
استادیار واحد زاهدان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Kazem Shabani Goorji
Assistant Professor Zahedan unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محمد غفوری
استاد دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی، مکانیک راک، زمین شناسی مهندسی
Mohammad Ghafoori
Professor Faculty of Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Engineering Geology, Rock mechanics, Engineering Geology
دکتر محمدحسین قبادی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Mohammad Hosein Ghobadi
Professor Department of Geology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Geological engineering
ویراستار انگلیسی
Haluk Akgün
professor Department of Geological Engineering, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey
Specialist: Geological Engineering
مدیر اجرایی
دکتر جعفر رهنماراد
دکتر جعفر رهنماراد
دانشیار واحد زاهدان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Jafar Rahnama Rad
Associate Professor Zahedan unit
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۲