درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
محمد ناصری
سردبیر:
مهندس مصطفی شهرابی
مدیر اجرایی:
مریم عابدینی
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 268
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 268
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی
صندوق پستی:
6585-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1394/08/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۵