درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
مسعود فیاضی
سردبیر:
احمدرضا دوراندیش
ویراستار فارسی:
بهروز راستانی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88831161-9
دورنگار:
021-88831161-9
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
3000899598
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88831161-9
دورنگار:
021-88831161-9
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۴