درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
مسعود فیاضی
سردبیر:
دکتر علی اصغر احمدی
مدیرداخلی:
ناهید ابراهیم زاده
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 374
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 374
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
30008995
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 374
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 374
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۶