درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن خوردگی ایران
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
سردبیر:
مهندس احمدرضا بحرانی
مسئول اشتراک:
حجت عباسیان
تلفن:
021-88344287
021-88344288
021-88827334
دورنگار:
021-88344287
021-88344288
021-88827334
سایت اختصاصی:
www.ica.ir
نشانی:
تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید عباس موسوی (فرصت) ، کوچه بهبهان، پلاک 11، واحد 3
صندوق پستی:
3411-15815
اشتراک:
تلفن:
021-88344287
021-88344288
021-88827334
دورنگار:
021-88344287
021-88344288
021-88827334
پست الکترونیک:
abasi.h2010@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/15
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ebrahim Heshmat Deh Kordi
Associate Professor of Iranian Institute of Nuclear Science and Technology
Specialist: Materials Engineering
سردبیر
مهندس احمدرضا بحرانی
مهندس احمدرضا بحرانی

اعضای تحریریه
دکتر اسماعیل اکبری نژاد
دکتر اسماعیل اکبری نژاد

مهندس محمدهادی جامعی
مهندس محمدهادی جامعی

مهندس علیرضا حاتمی منفرد
مهندس علیرضا حاتمی منفرد

مهندس داریوش ماسوری
مهندس داریوش ماسوری

مهندس محمد نجمی
مهندس محمد نجمی

دکتر فرشته رضایی

دکتر هادی عادل خانی
استادیار
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
رشته تخصصی: انرژی خورشیدی، شیمی فیزیک
Hadi Adelkhani
Assistant Professor
Specialist: Solar Energy, Physical Chemistry
مهندس سید محمود کثیریها
مهندس سید محمود کثیریها

مهندس کاظم کوزه کنانی
مهندس کاظم کوزه کنانی